Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar water door de land- en tuinbouw, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1999 2000 2001* w.v.  
            direct indirect
 
  1 000 kg
 
Stikstof (als totaal-N) 8 890 6 380 6 170 5 670 4 590 4 520 71,4
Fosfor (als totaal-P) 609 438 441 421 401 390 11,1
 
Lood (Pb) 61,9 35,5 34,4 34,6 34,8 34,8 0,0028
Zink (Zn) 2,43 2,93 4,39 4,34 4,27 4,23 0,046
 
Bron: CCDM. CBS/MC/okt02

Ontwikkeling en maatregelen

De stikstof- en fosforemissies ontstaan door het meemesten van sloten en de lozingen van agrarische bedrijven, met name melkveehouderijen. Uit- en afspoeling van landbouwgronden is niet in de emissiecijfers meegenomen.De loodemissie wordt veroorzaakt door de jacht en visserij. Het gebruik van lood in jachtmunitie is inmiddels verboden. Strengere maatregelen moeten ook het nog omvangrijke illegale gebruik indammen. Voor het gebruik van vislood geldt dat dit zal worden beëindigd zodra er een alternatief voorhanden is. De emissie van zink wordt veroorzaakt door corrosie van verzinkt staal in tuinbouwkassen. Om de corrosie en afspoeling van zink te verminderen zijn afspraken met de metaalindustrie voor de bouw gemaakt over productverbeteringen (VROM, 2001).

Methodiek

De tabel vermeldt de emissies aan de bron. Deze omvatten zowel de Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities naar het oppervlaktewater als de Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities op het riool. Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • VROM (2001). Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar water door de land- en tuinbouw, 1990-2001 (indicator 0103, versie 03 , 24 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.