Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de periode 1990-2017 aanzienlijk afgenomen.

Ontwikkeling van de emissies naar lucht

Tussen 1990 en 2017 zijn de emissies van de meeste stoffen door de industrie (inclusief raffinaderijen) aanzienlijk afgenomen. In de periode 1990 - 2000 daalden de emissies van stikstofoxiden (NOx), SO2 en vluchtige organische stoffen (VOS) afgenomen als gevolg van technische maatregelen als schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling en selectieve katalytische reductie. De emissie van kooldioxide nam af omdat er minder brandstoffen werden ingezet.
De emissies zijn vanaf 2000 verder afgenomen door emissie reducerende maatregelen en door de sluiting van bedrijven. De emissie van N2O vertoonde in 2008 een sterke daling ten opzichte van 2007. Deze afname werd veroorzaakt door maatregelen (productiewijzigingen) bij de salpeterzuurproductie. De emissie van zwaveldioxide (SO2) daalde in de periode vanaf 2008 voornamelijk door overschakeling van oliestook naar gasstook bij de raffinaderijen. De CO2 emissie is in 2017 iets toegenomen doordat de productie in de chemische industrie is gestegen.

Bronnen

De stoffen komen vrij uit stationaire bronnen. Het gaat om emissies die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen in vuurhaarden en emissies door industriële processen. Bij de broeikasgassen worden door de IPCC ook de emissies door mobiele werktuigen meegenomen in de industrie.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
33
versie‎
16
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2017 (indicator 0112, versie 31,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.