Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De industrie levert een aanzienlijk aandeel in de emissies van zwaveldioxide, kooldioxide, vluchtige organische stoffen, fijn stof, koolmonoxide, distikstofoxide en CFK's. Voor alle stoffen geldt dat de emissies min of meer dalen.

 19901995 1)1999200020012002*
       
 miljoen kg    
Zwaveldioxide (SO2)1189164485044
Vuurhaarden856742343127
Proces/overige332422141918
Stikstofoxiden (NOx)987451474645
Vuurhaarden846536353233
Proces/overige148,315121312
Koolmonoxide (CO)272215165161160151
Vuurhaarden11812141978682
Proces/overige15594124647469
       
Kooldioxide (CO2)53 09454 65854 67348 64949 66648 549
Vuurhaarden41 79843 11232 32631 89431 65731 024
Proces/overige11 29511 54618 29616 75518 00917 525
Fijn stof35222)121110
Vuurhaarden7,76,32)6,11,31,4
Proces/overige28152)6,49,68,8
VOS 3)15110174645957
Vuurhaarden3,74,71,52,02,52,8
Proces/overige1479773625655
       
Methaan (CH4)7,18,56,05,04,44,4
Vuurhaarden3,55,42,42,81,51,4
Proces/overige3,63,03,62,23,03,0
Distikstofoxide (N2O)252423232120
Vuurhaarden0,180,150,120,110,090,08
Proces/overige242423232120
Ammoniak (NH3)4,64,13,32,82,82,6
Vuurhaarden0,0000,0840,0000,0140,0050,005
Proces/overige4,64,03,32,82,82,6
       
Bron: CCDM, 2003.CBS/MC/aug03/0112
1) Na 1995 is voor de basismetaalindustrie de definitie vuurhaarden- en procesemissies gewijzigd. Dit blijkt vooral uit de emissies van koolmonoxide en kooldioxide.
2) Onvolledige waarneming in 1999.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Aandeel emissies van de industrie

De industrie levert een aanzienlijk aandeel in de emissies van zwaveldioxide, kooldioxide, vluchtige organische stoffen, fijn stof, koolmonoxide, distikstofoxide en CFK's.

Emissies naar lucht door de industrie sterk afgenomen

Van de meeste stoffen is de emissie door de industrie (inclusief raffinaderijen) sinds 1990 aanzienlijk afgenomen. De emissie van kooldioxide blijft de laatste jaren vrijwel gelijk. De dalingen zijn voornamelijk het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie een rol. De emissie van kooldioxide houdt rechtstreeks verband met de hoeveelheid koolstof in de verbruikte brandstof.De emissies worden veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen door stationaire bronnen (vuurhaarden of industriële processen) bij de industrie en raffinaderijen.

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof en de daarvan afgeleide emissies van metaalverbindingen niet beschikbaar.

Bronnen

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
36
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
33
versie‎
16
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2002 (indicator 0112, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.