Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De industrie levert een aanzienlijk aandeel in de totale emissies van zwaveldioxide, kooldioxide, vluchtige organische stoffen, fijn stof, koolmonoxide, distikstofoxide en cfk's. Voor alle stoffen geldt dat de emissies min of meer dalen.

 19901995 1)1999200020012002
       
 miljoen kg     
       
Zwaveldioxide (SO2)1189164485045
Vuurhaarden856742343128
Proces/overige332422141917
Stikstofoxiden (NOx)987451474643
Vuurhaarden846536323331
Proces/overige148,315121212
Koolmonoxide (CO)272215165163160149
Vuurhaarden11812141343128
Proces/overige15594124128129121
       
Kooldioxide (CO2)52 79554 64550 35648 82349 60148 567
Vuurhaarden41 79843 11232 32631 89432 46230 917
Proces/overige10 99611 53318 03016 92917 13817 650
Fijn stof35222)121110
Vuurhaarden7,76,32)6,11,30,25
Proces/overige28152)6,49,510
VOS 3)15110174665957
Vuurhaarden3,74,71,52,02,81,1
Proces/overige1479773645656
       
Methaan (CH4)7,18,56,05,24,83,7
Vuurhaarden3,55,42,42,81,51,4
Proces/overige3,63,03,62,33,42,2
Distikstofoxide (N2O)252423232120
Vuurhaarden0,180,150,120,110,0860,033
Proces/overige242423232120
Ammoniak (NH3)4,64,13,32,82,82,5
Vuurhaarden0,0000,0840,0000,0140,0050,014
Proces/overige4,64,03,32,82,82,6
       
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/apr04/0112
1) Na 1995 is voor de basismetaalindustrie de definitie vuurhaarden- en procesemissies gewijzigd. Dit blijkt vooral uit de emissies van koolmonoxide en kooldioxide.
2) Onvolledige waarneming in 1999.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkeling van de emissies naar lucht

Van de meeste stoffen is de emissie door de industrie (inclusief raffinaderijen) sinds 1990 aanzienlijk afgenomen. De emissie van kooldioxide vertoont in deze periode daarentegen een lichte daling. De dalingen zijn voornamelijk het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie een rol. De emissie van kooldioxide houdt rechtstreeks verband met de hoeveelheid koolstof in de verbruikte brandstof.

Bronnen

De stoffen komen vrij uit stationaire bronnen in de industrie en raffinaderijen. Het gaat om de emissies die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen in vuurhaarden en uit industriële processen.

Technische toelichting

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof en de daarvan afgeleide emissies van metaalverbindingen niet beschikbaar. De emissiecijfers over koolmonoxide van 1990 en 1995 zijn nog volgens een oude definitie. Een deel van de procesemissies staan daar nog onder de vuurhaardenemissies.

Bronnen

  • CCDM (2004). Emissiemonitor, jaarcijfers 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag
  • Relevante secties en indicatoren in het Milieucompendium

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
36
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
33
versie‎
16
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2002 (indicator 0112, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.