Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

  19901995 1)1998199920002001*
        
  miljoen kg     
Zwaveldioxide1189170644848
 Vuurhaarden856749423434
 Proces/overige332421221414
Stikstofoxiden987462514746
 Vuurhaarden846549333332
 Proces/overige148,313181514
Koolmonoxide272215164150146141
 Vuurhaarden11712122258180
 Proces/overige115941421256561
        
Kooldioxide 52 81454 65855 52754 67352 07453 163
 Vuurhaarden41 79843 11236 08933 56732 97934 137
 Proces/overige11 01511 54619 45821 10519 09519 026
Fijn stof3219133)3)4)
 Vuurhaarden7,45,93,53)3)4)
 Proces/overige25139,93)3)4)
VOS 2)15110178747168
 Vuurhaarden3,74,72,71,62,12,1
 Proces/overige1479775736966
        
Methaan7,18,54,56,15,15,1
 Vuurhaarden3,55,41,82,52,92,9
 Proces/overige3,63,02,73,62,22,2
Distikstofoxide252425232321
 Vuurhaarden0,180,150,110,120,110,11
 Proces/overige242425232321
Ammoniak)4,64,13,43,33,23,0
 Vuurhaarden0,0000,0840,0080,0000,0140,000
 Proces/overige4,64,03,43,33,23,0
        
Bron: CCDM (2002).    CBS/MC/okt02
1) Na 1995 is voor de basismetaalindustrie de definitie vuurhaarden- en procesemissies gewijzigd. Dit blijkt vooral uit de emissies voor koolmonoxide.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
3) Onvolledige waarneming in 1999 en 2000.
4) De schatting van 2001 is gebaseerd op 2000 en daarom niet mogelijk.

Ontwikkeling van de emissies naar lucht

Van de meeste stoffen is de emissie sinds 1990 aanzienlijk afgenomen. De emissie van kooldioxide vertoont in deze periode daarentegen een lichte stijging. De dalingen zijn voornamelijk het gevolg van De dalingen zijn voor een deel het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie een rol. De emissie van kooldioxide is meer gekoppeld aan de hoeveelheid verbruikte brandstof.De emissies worden veroorzaakt door Energieverbruik door de industrie, 1990-2022 door stationaire bronnen (vuurhaarden of industriële processen) bij de industrie en raffinaderijen.

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen die naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 en 2000 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof en de daarvan afgeleide emissies van metaalverbindingen niet beschikbaar.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6 Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
33
versie‎
16
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2001 (indicator 0112, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.