Afval

Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, 1994-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bijna al het afval van elektriciteitscentrales, voor het grootste deel vliegas, wordt hergebruikt. Ook van het afval dat vrijkomt bij de delfstoffenwinning wordt een groot gedeelte hergebruikt.

  Afval delfstoffenwinning   Afval elektriciteitscentrales
  totaal w.o. hergebruik 1)   totaal w.o. hergebruik 1)
           
  mln kg        
           
1994 178 9   1 391 1 247
1996 285 168   1 399 1 381
1998 268 180   1 538 1 521
2000 203 49   1 644 1 615
           
2001 182 34   1 582 1 550
2002 194 121   1 706 1 669
2003 303 219   1 595 1 558
2004 275 225   1 503 1 486
2005 229 193   1 359 1 343
2006 203 152   1 259 1 164
2007 217 121   1 328 1 312
Bron: CBS. CBS/MNC/sep09/0124
1) Het overige afval wordt veelal gestort of verbrand.
N.B. Afval van bedrijven met 10 of meer werkzame personen. Per 2001 van bedrijven met 1 of meer werkzame personen.

Delfstoffenwinning

De totale hoeveelheid afval vertoont sinds 1994 een grillig beeld. Dit heeft te maken met aanzienlijke hoeveelheden niet-procesgebonden (licht) verontreinigde grond. Door het nuttig toepassen van deze grond als vulstof of grondophoging fluctueert het aandeel hergebruik eveneens.
Daarnaast komt er een geringe hoeveelheid procesgebonden afval vrij, die voornamelijk bestaat uit boorgruis, -gesteente en -spoeling. Deze stoffen werden voorheen veelal gestort of in zee geloosd, maar de laatste jaren worden deze stoffen ook hergebruikt.

Elektriciteitscentrales

Het afval uit de elektriciteitscentrales bestaat voornamelijk uit kolenreststoffen. Al vrij snel na de introductie van steenkool bij de centrales zijn de mogelijkheden voor een nuttige toepassing van deze reststoffen onderzocht. Op dit moment bedraagt het hergebruik van kolenreststoffen zo goed als 100%. Het grootste deel van de kolenreststoffen bestaat uit vliegas dat vooral wordt afgezet in de cement- en betonindustrie. Daarnaast komt bodemas vrij, dat wordt afgezet in de wegenbouw en als bouwblokken. Ten slotte ontstaat rookgasontzwavelingsgips, dat vooral wordt gebruikt in de gipsplatenindustrie.
Sinds 2003 en tot 2007 is de hoeveelheid reststoffen gedaald. Dit kwam voornamelijk doordat de kolengestookte centrales steeds meer biomassa in plaats van kolen verstoken. Immers, het verstoken van biomassa veroorzaakt minder reststoffen, dan het verbranden van kolen. In 2007 is een lichte toename ten opzichte van 2006 waarneembaar.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales

Omschrijving

Afval dat vrijkomt bij de winning van delfstoffen en bij de opwekking van elektriciteit bij elektriciteitscentrales

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen

Basistabel

StatLine: Bedrijfsafvalstoffen per SBI tot 2004StatLine: Bedrijfsafvalstoffen per bedrijfstak naar afvalcategorie en verwerkingsmethode

Geografisch verdeling

Nederland, landsdeel, provincie

Andere variabelen

Bewerkings- en verwerkingsmethoden, bedrijfsgrootte

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks; regionaal tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd) die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van stofsoorten gebruik gemaakt van de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieën afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, 1994-2007 (indicator 0124, versie 09 , 21 september 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.