Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Lokale leefomgeving

Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1975-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1975 afgenomen. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale Dodewaard in 1997.

Emissies door de kerncentrale in Borssele

De emisies naar water van de kerncentrale Borssele zijn de afgelopen 25 jaar afgenomen. Tritium vormt een uitzondering omdat er nog geen zuiveringstechnieken bestaan om dit uit het afvalwater te halen. Voor de emissie van tritium naar lucht gaat de gestage daling door. De emissie van edelgassen varieert sterk van jaar tot jaar en is vooral afhankelijk van splijtstofstaafwisselingen. Ook de emissie van koolstof-14 laat een lichte stijging zien, mede door een verbeterde meettechniek, sinds het begin van de registratie in 1994.

Emissies door de kerncentrale in Dodewaard

De kerncentrale Dodewaard is in maart 1997 buiten werking gesteld. De resterende emissies naar water van kerncentrale Dodewaard waren in 2002 voornamelijk afkomstig van de opslag van gebruikte splijtstofstaven en werkzaamheden in het laboratorium van de centrale.

Beleid

In het kader van de kernenergiewet zijn voor de Nederlandse kerncentrales limieten voor lozing naar water en lucht middels vergunningen vastgesteld. De emissies van zowel kerncentrale Borssele als Dodewaard vallen ruim binnen deze in de vergunning gestelde grenzen.

Dosis bevolking

De blootstelling van mensen aan straling door lozingen van radioactieve stoffen uit kerncentrales bedraagt minder dan 1 microsievert per jaar. Ten opzichte van andere blootstellingbronnen zoals radon in woningen of medische diagnostiek, is de bijdrage van de kerncentrales gering.

Referenties

  • Eleveld et al., (2002). Eleveld, H., R.O. Blaauboer, P.C. Görts, M.P.M. Janssen, P.J.M. Kwakman, M.J.M. Pruppers (2002). Emissies en doses door bronnen van ioniserende straling in Nederland. Jaarrapport 2001 'Beleidsmonitoring straling'. Report 610100001, Bilthoven, 2002.

Relevante informatie

  • UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR (2000). Sources and effects of ionizing radiation. Volume I: sources. Report to the General Assembly with annexes. United Nations, New York

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1975-2002 (indicator 0125, versie 04 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.