Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Lokale leefomgeving

Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1975-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1975 gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale Dodewaard in 1997.

Emissies door de kerncentrale in Borssele

De emissies naar water van de kerncentrale Borssele zijn de afgelopen 25 jaar afgenomen. Tritium vormt een uitzondering omdat er nog geen zuiveringstechnieken bestaan om dit uit het afvalwater te halen. De emissie van tritium naar lucht lijkt zich te stabiliseren. De emissie van edelgassen varieert sterk van jaar tot jaar en is vooral afhankelijk van splijtstofstaafwisselingen. De emissie van koolstof-14 kan pas sinds het midden van de jaren negentig betrouwbaar worden gemeten. Vanaf het jaar 2000 fluctueert de koolstof-14 emissie rond de 100 miljard becquerel per jaar.

Emissies door de kerncentrale in Dodewaard

De kerncentrale Dodewaard is in maart 1997 buiten werking gesteld. De resterende emissies naar water van kerncentrale Dodewaard zijn voornamelijk afkomstig van de opslag van gebruikte splijtstofstaven en werkzaamheden in het laboratorium van de centrale. In 2003 zijn de laatste splijtstofstaven afgevoerd. Dit heeft in dat jaar tot een verhoging van emissie van tritium naar water geleid. In 2004 is deze emissie weer sterk afgenomen tot beneden de waarde voor 2001. In juni 2005 is de fase 'Veilige Insluiting' in werking getreden.

Na het buiten werking stellen van kerncentrale Dodewaard zijn de radioactieve emissies afgenomen. Sinds 2002 ligt de emissie van edelgassen naar lucht beneden de detectielimiet van de meetapparatuur. Voor de emissies naar lucht van tritium en koolstof-14 is dat vanaf 2003 het geval. Voor de emissie naar water liggen de waarden sinds 2006 beneden de detectielimiet. Meetwaarden beneden de detectielimiet van de meetapparatuur (ongeveer 100.000 becquerel per jaar) zijn niet in de figuur weergegeven.

Beleid

In het kader van de kernenergiewet zijn in de vergunningen van de Nederlandse kerncentrales limieten voor lozing naar water en lucht vastgesteld. De emissies van zowel kerncentrale Borssele als Dodewaard vallen ruim binnen de in de vergunning gestelde grenzen.

Dosis bevolking

De blootstelling van mensen aan straling door lozingen van radioactieve stoffen uit kerncentrales bedraagt minder dan 1 microsievert per jaar. Ten opzichte van andere blootstellingbronnen zoals radon in woningen of medische diagnostiek, is de bijdrage van de kerncentrales gering

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1975-2008 (indicator 0125, versie 09 , 10 maart 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.