Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de doelgroep Verkeer en vervoer. Uitzonderingen hierop vormen fijn stof en zwaveldioxide.

2006* Kooldioxide (CO2) Distikstofoxide (N2O) Methaan (CH4)
             
  miljoen kg        
Broeikasgassen            
Totaal 39 600   1,5   2,7  
Wegverkeer 34 800   1,5   2,3  
Binnenvaart 2) 630   0,01   0,04  
Spoorwegen 100   0,00   0,01  
Luchtvaart 2) 40   0,00   0,01  
Visserij 1 100   0,01   0,07  
Defensie-activiteiten 380   0,02   0,04  
             
  Zwaveldi- Stikstofoxi- Ammoniak VOS3) Fijn Koolmon-
  oxide (SO2) den (NOx) (NH3)   stof (PM10) oxide (CO) 4)
             
Verzurende en miljoen kg        
grootschalige          
luchtverontreiniging 5)            
Totaal 6,2 199 2,5 48 12 323
Wegverkeer 0,5 125 2,4 37 8,4 271
Binnenscheepvaart 1,9 26 0,01 2,4 1,1 5,9
Visserij 6) 0,6 11 0,00 0,5 0,3 1,5
Recreatievaart 0,1 2,2 0,00 3,4 0,1 22
Railverkeer 7) 0,1 1,8 0,00 0,1 0,1 0,3
Luchtvaart 8) 0,1 3,0 0,00 0,6 0,1 2,5
Landbouwwerktuigen 1,5 16 0,00 2,1 1,3 11
Overige mobiele werktuigen 1,3 14 0,00 1,8 1,1 9,3
             
Bron: CBS, Emissieregistratie CBS/MNC/mei08/0129
1) Conform de IPCC-richtlijnen.
2) Alleen verplaatsingen met plaats van vertrek en van aankomst binnen Nederland.
3) Conform de NEC-richtlijnen.
4) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.
6) Kottervisserij, inclusief emissies op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP).
7) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.
8) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.

Bijdragen verkeers- en vervoerscategorieën

Het wegverkeer is veruit de belangrijkste veroorzaker van emissies binnen de doelgroep Verkeer en vervoer. In de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van personenauto's en vrachtvoertuigen respectievelijk 18 en 37%. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies in 2006 (niet in de tabel)

Verkeer en vervoer (incl. mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale emissies van koolmonoxide (58%), stikstofoxiden (62%), VOS (exclusief methaan; 27%) en fijn stof (34%). De bijdrage aan de totale emissie van zwaveldioxide is circa 10%. Verder is de doelgroep Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor 23% van de totale (IPCC-)kooldioxide-emissie. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.


De zeescheepvaart (niet meegenomen in het totaal volgens de IPCC- en NEC-richtlijnen) is een substantiële bron van emissies van fijn stof en zwaveldioxide.

Oorzaken van emissies

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer

Omschrijving

Emissies naar lucht door het verkeer en vervoer van broeikasgassen (kooldioxide, distikstofoxiden, methaan) en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, vluchtige organische stoffen (excl. methaan), fijn stof, koolmonoxide)

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Milieu- en Natuur Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, SenterNovem, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

Emissieberekening op basis van activiteitsgegevens (voertuigkilometers, brandstiofverbruik) en emissiefactoren.Zie verder Klein, J., et al. (2006a). Methoden voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland .Taakgroep Verkeer van het Project Emissieregistratie.

Basistabel

StatLine tabel: Luchtverontreiniging, emissies door mobiele bronnen: http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?STB=G1,G2&LA=nl&DM=SLNL&PA=7062&D1=0-10&D2=a&HDR=T

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In mei definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de emissies van verzurende en overige stoffen volgens de NEC-richtlijn. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de NEC-emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied.De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (Klein et al., 2006a). Er is hiervan tevens een Engelse vertaling beschikbaar (Klein et al.,2006b). In de loop van 2007 komt een geactualiseerde versie van deze rapportage beschikbaar.In 2007 zijn dankzij nauwkeuriger gegevens over het aantal gereden kilometers en nieuwe inzichten over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen per voertuigkilometer de ramingen van de emissies van milieuverontreinigende stoffen door het wegverkeer over de periode 1990-2005 naar beneden bijgesteld (Klein, 2007).

Betrouwbaarheidscodering

C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2006 (indicator 0129, versie 12 , 16 mei 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.