Afval

Afval van huishoudens, 1985-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de jaren negentig groeit de hoeveelheid afval van huishoudens ieder jaar sterk. Na 2000 is er sprake van een kentering. In 2003 is er zelfs minder afval ingezameld dan in 2002.

  Totaal w.v.      
    Gemengd Gemengd Gescheiden ingezameld
    huishoudelijk grof afval; door of in opdracht van
    afval huisafval 1) Gemeenten Overigen 2)
           
  miljoen kg      
           
1985 5 375 4 665 3)   715 .
1987 5 890 5 105 3)   785 .
1989 6 330 5 385 3)   950 .
1991 6 785 4 385 860 1 470 75
1993 7 165 4 005 850 2 235 75
           
1994 7 230 3 650 855 2 650 75
1995 7 320 3 430 810 3 000 75
1996 7 555 3 480 725 3 270 85
1997 7 945 3 550 775 3 525 90
1998 8 060 3 650 770 3 575 70
           
1999 8 390 3 815 785 3 715 75
2000 8 650 3 935 845 3 795 75
2001 8 620 3 965 845 3 735 75
2002 8 715 3 940 800 3 880 95
2003* 8 580 3 880 765 3 835 95
           
Bron: CBS; RIVM.     CBS/MC/jul04/0140
1) Inclusief niet gescheiden ingezameld verbouwingsafval.
2) Zoals detailhandel.
3) Inclusief gemengd grof huisafval.

Afvalscheiding stabiliseert zich

Na een periode waarin de hoeveelheid afval van huishoudens ieder jaar toeneemt is er na 2000 sprake van een afvlakking van de groei. In 2003 daalt de totale hoeveelheid huishoudelijk afval zelfs licht t.o.v. het jaar ervoor.De hoeveelheid gescheiden ingezameld afval neemt in de jaren negentig fors toe. Dit is vooral toe te schrijven aan de gescheiden inzameling van GFT-afval die begin jaren negentig op gang komt. In deze ontwikkeling treedt na 1998 een stabilisatie op. In 2003 is er zelfs iets minder afval gescheiden ingezameld dan in 2002.

Beleid

De gescheiden inzameling van afvalcomponenten heeft als doel het hergebruik van afval te bevorderen. Hiermee tracht de overheid de hoeveelheid afval, die moet worden verbrand of gestort, te verminderen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De tabel geeft informatie over het afval dat gemeentelijke reinigingsdiensten en particuliere bedrijven in opdracht van gemeenten bij huishoudens inzamelen. Ook is een aantal gescheiden ingezamelde afvalstromen opgenomen die buiten de gemeenten om worden ingezameld (zoals papier en karton dat verenigingen en scholen inzamelen).Gemengd huishoudelijk afval (ook wel restafval genoemd) is afval dat is ingezameld via vuilniszakken en grijze containers. Daarnaast wordt binnen het afval van huishoudens een onderscheid gemaakt in gemengd grof huisafval (het gemengde afval dat niet in vuilniszakken of grijze containers past) en gescheiden ingezameld afval (diverse fracties, zoals glas en papier).In StatLine (CBS, 2004) staan cijfers over huishoudelijk afval die afwijken van de hier gepresenteerde gegevens. Dit verschil komt met name door de toedeling van het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval en afval dat door derden is ingezameld. Zo vormt het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval in StatLine een deelstroom binnen het afval van huishoudens. In de grafiek hierboven is maar de helft van het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval toegedeeld aan het afval van huishoudens; van het andere deel wordt aangenomen dat het eigenlijk bedrijfsafval is (met name afkomstig van aannemersbedrijven). Het afval dat door derden is ingezameld omvat vooral wit- en bruingoed uit de detailhandel en oud papier en karton.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Afval van huishoudens, 1985-2003 (indicator 0140, versie 07 , 13 juli 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.