Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner de afgelopen 50 jaar bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd.

Minder afval in 2003

De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner is sinds 1950 bijna verviervoudigd. Na een sterke toename in de jaren negentig is de groei van de hoeveelheid afval sinds 2000 minder. In 2003 is er zelfs een lichte daling van de hoeveelheid t.o.v. het jaar ervoor.Ook de samenstelling van het afval is tussen 1950 en 2003 sterk veranderd. Zo bestond het afval tot in de jaren zestig voor een deel uit relatief zwaar kolenas. Door de sterke toename van de hoeveelheid (lichte) kunststoffen in het afval is de toename in volume groter dan de hier weergegeven gewichtstoename.

Hoeveelheid afval ontwikkelt zich parallel aan economie

Er lijkt een verband te bestaan tussen de hoeveelheid afval en de ontwikkeling van de economie. In de afgelopen vijftig jaar zijn een aantal periodes geweest waarin de hoeveelheid afval weinig of niet is gegroeid (o.a. oliecrisis begin jaren zeventig, recessie in de jaren tachtig). Ook is zichtbaar dat tijdens de economische groei van de jaren zestig en de tweede helft van de jaren negentig de hoeveelheid afval toeneemt. De laatste jaren, waarin de ecomie minder goed draait, blijft de hoeveelheid afval nagenoeg gelijk.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De grafiek geeft informatie over het afval dat gemeentelijke reinigingsdiensten en particuliere bedrijven in opdracht van gemeenten bij huishoudens inzamelen. Ook is een aantal gescheiden ingezamelde afvalstromen opgenomen die buiten de gemeenten om worden ingezameld (zoals papier en karton dat verenigingen en scholen inzamelen).In StatLine (CBS, 2004) staan cijfers over huishoudelijk afval die afwijken van de hier gepresenteerde gegevens. Dit verschil komt met name door de toedeling van het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval en afval dat door derden is ingezameld. Zo vormt het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval in StatLine een deelstroom binnen het afval van huishoudens. In de grafiek hierboven is maar de helft van het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval toegedeeld aan het afval van huishoudens; van het andere deel wordt aangenomen dat het eigenlijk bedrijfsafval is (met name afkomstig van aannemersbedrijven). Het afval dat door derden is ingezameld omvat vooral wit- en bruingoed uit de detailhandel en oud papier en karton.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
35
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
34
versie‎
33
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2003 (indicator 0144, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.