Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieudruk per milieuthema in relatie tot economische groei

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voor de meeste milieuthema's is er sprake van een absolute ontkoppeling tussen milieudruk en economische groei. Uitzondering hierop is het thema klimaatverandering.

Ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk

Bij een groei van het BBP neemt de milieudruk af, uitgezonderd voor het thema klimaatverandering. Ofwel, voor de meeste milieuthema's is er sprake van absolute ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk. De daling in milieudruk is vooral gerealiseerd door technische maatregelen. Desondanks is de emissie van vervuilende stoffen in veel gevallen nog steeds hoger dan voor een duurzame bescherming van gezondheid en natuur toelaatbaar is.
Voor consumenten geldt dat er geen sprake is van een ontkoppeling tussen groei van het inkomen en milieubelastende activiteiten. Consumenten gebruiken - naarmate hun inkomen stijgt - steeds meer energie, daarbij neemt vooral het verbruik van motorbrandstoffen toe en het indirecte energiegebruik (de energie die nodig is voor het maken van producten). De hogere energiebehoefte resulteert onder andere in een toename van de CO2-emissies bij electriciteitscentrales.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.