Luchtkwaliteit

Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissiereductie van fijn stof stagneert. De emissies volgens de NEC-indeling van vluchtige organische stoffen dalen, maar om de beleidsdoelstellingen voor 2010 te halen zijn meer maatregelen noodzakelijk.

Stof/doelgroep (NEC) 1990 1995 2000 2005 2006 2007
             
  miljoen kg        
             
Koolmonoxide (CO) 1 093 845 687 600 590 567
Landbouw 1,5 1,5 1,3 1,3 1,1 1,2
Industrie, Energie en Raffinaderijen 283 227 179 164 169 158
Verkeer en vervoer 1) 736 553 443 377 362 350
Huishoudens 70 62 60 54 54 54
HDO en Bouw 2,6 2,8 2,9 3,3 3,8 4,0
             
Fijn stof (PM10) 75 55 44 38 37 37
Landbouw 9,0 9,1 9,8 8,8 8,6 9,2
Industrie, Energie en Raffinaderijen 38 22 13 11 11 11
Verkeer en vervoer 21 17 14 12 12 12
Huishoudens 4,4 3,9 3,8 3,3 3,5 3,4
HDO en Bouw 2,8 2,4 2,5 2,2 2,2 2,3
             
VOS 2) 463 324 229 175 166 164
Landbouw 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6
Industrie, Energie en Raffinaderijen 170 119 86 59 56 57
Verkeer en vervoer 180 118 76 54 49 46
Huishoudens 37 37 34 32 32 32
HDO en Bouw 73 48 31 28 28 28
             
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/mei09/0180
1) Exclusief zeescheepvaart, inclusief mobiele werktuigen.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).

Ontwikkelingen emissies

De afname van de emissie van fijn stof stagneert enigszins de laatste jaren. Sinds kort zijn de gezondheidsrisico's door inhaleren van fijn stof weer actueel geworden (Buringh en Opperhuizen, 2002). Mogelijk dat hierdoor nieuwe impulsen voor het terugdringen van PM10 zullen ontstaan. De emissie van VOS (exclusief CH4) laat nog een langzame afname zien voornamelijk in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer. De daling van de emissie van koolmonoxide wordt voornamelijk veroorzaakt door verbeterde motoren in voertuigen.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC)

Omschrijving

Emissies fijn stof (PM10), vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (VOS) en koolmonoxide (CO), naar de NEC-sectoren Landbouw, Industrie, energie en raffinaderijen, Verkeer en vervoer, Huishoudens en Bouw enHandel, diensten en overheid

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, SenterNovem, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling volgens de NEC-richtlijn. Voor de stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS. De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode. Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie

Basistabel

Alle data opvraagbaar op EmissieregistratieVerder:CBS-StatLine: VOS- en fijnstof-emissies naar luchtCBS-StatLine: CO-emissies naar lucht (de koolmonoxide-totalen zijn niet volgens de NEC-richtlijnnen, dus incl. de zeescheepvaart)

Geografisch verdeling

Nederland, provincie, postcode, 5*5 km2 (kaart)

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In mei definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter BegrippenlijstZie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor achtergronden van de berekening.

Opmerking

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling volgens de NEC-richtlijn. Zie voor de NEC-indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid

Betrouwbaarheidscodering

C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2007 (indicator 0180, versie 13 , 20 mei 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.