Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1986 en 2002 zijn de lozingen van stikstof en fosfor aanzienlijk gedaald. De ophoping van deze stoffen in het milieu weerspiegelt deze afname niet, omdat de ophoping in belangrijke mate wordt bepaald door neerslag en rivierafvoer.

 Aanvoer
 198619901995200020012002
       
 miljoen kg N    
Totaal691492550430471479
Grensoverschrijdende rivieren540362425312354372
Lozingen 1)      
industrie23187666
huishoudens363630232321
landbouw 2)1096655
Landbouwgrond 3)634566686860
Overige grond444444
Depositie 4)151812111111
       
 miljoen kg P    
Totaal784636282236
Grensoverschrijdende rivieren462022171226
Lozingen 1)      
industrie15164211
huishoudens1143222
landbouw 2)110000
Landbouwgrond 3)545666
Overige grond111111
Depositie000000
       
Bron: CBS.CBS/MC/sep03/0194
1) Exclusief lozingen op zee.
2) Directe emissies door het meemesten van sloten en lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw.
3) Modelberekeningen voor de werkelijke weerjaren (CCDM, 2004).
4) Gebaseerd op een zoetwateroppervlak van 0,39 miljoen ha en een gemiddelde natte en droge depositie van 27 kg N/ha in 2002.
 Afvoer
 198619901995200020012002
       
 miljoen kg N    
Totaal691492550430471479
Naar zee (via rivieren)550343551339360408
Baggerspecie763333
Accumulatie134143-48810868
       
 miljoen kg P    
Totaal784636282236
Naar zee422332181328
Baggerspecie653322
Accumulatie30181776
       
Bron: CBS.CBS/MC/mei04/0194

Ontwikkeling lozingen op oppervlaktewater

Tussen 1986 en 2002 zijn de lozingen op het oppervlaktewater flink afgenomen: de lozing van stikstof met ruim 50% en de lozing van fosfor met bijna 90%. Door saneringen bij diverse bedrijven en aanpassing van productieprocessen bedroeg de afname in de industrie voor stikstof circa 75% en voor fosfor ruim 90%. Bij de huishoudens is de daling, voor stikstof circa 40% en bij fosfor 80%, vooral het gevolg van aanpassingen bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen voor stikstof- en fosfaatverwijdering en de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen.

Toelichting ophoping (accumulatie)

Veranderingen in de emissie zijn niet altijd terug te zien in de accumulatie. De aan- en afvoer via rivieren wordt in belangrijke mate bepaald door het weer. De lage accumulatie in 1995 is bijvoorbeeld mede een gevolg van de vele regen en daardoor de hogere afvoer in 1995.

Beleidsdoel

Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen, moet de uitspoeling van nutriënten uit de landbouw omlaag. Strengere wetgeving, onder meer via het mineralenaangiftesysteem (MINAS), moet de overschotten uit de landbouw verder terugdringen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over mineralenoverschotten is te vinden in het artikel Mineralen in de landbouw, 1999 - 2002* (CBS, 2003).
  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De uit- en afspoeling van fosfor uit landbouwgronden berekend volgens het model STONE (CCDM, 2004).Zie ook de meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor achtergronden van de berekening.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2002 (indicator 0194, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.