Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1986 en 2005 zijn de lozingen van stikstof en fosfor aanzienlijk gedaald. De ophoping van deze stoffen in het milieu weerspiegelt deze afname niet, omdat de ophoping in belangrijke mate wordt bepaald door de aan- en afvoer via rivieren.

 1986199019952000200320042005
        
Stikstofmiljoen kg N     
Totale aanvoer687497563441315355332
 Grensoverschrijdende rivieren540362425312242260252
 Lozingen 1)       
  industrie231876654
  huishoudens36363023191918
  landbouw 2)10966555
 Landbouwgrond 3)52497073285038
 Overige grond 3)1151310565
 Depositie 4)15181211101010
        
Totale afvoer687497563441315355332
 Naar zee (via rivieren) 5)550343551339202262233
 Baggerspecie7633333
 Ophoping (accumulatie)1301489991109096
        
Fosformiljoen kg P     
Totale aanvoer77443326232316
 Grensoverschrijdende rivieren46202217171610
 Lozingen 1)       
  industrie15164,22,21,40,91,0
  huishoudens1142,72,11,91,91,8
  landbouw 2)10,60,40,40,30,30,3
 Landbouwgrond 3)2,92,43,43,82,13,12,7
 Overige grond 3)0,40,30,40,50,30,40,4
 Depositie0000000
        
Totale afvoer77443326232316
 Naar zee 5)42233218111610
 Baggerspecie6533222
 Ophoping (accumulatie)2916-251054
        
Bron: CBS.CBS/MNC/okt07/0194
1) Exclusief lozingen op zee.
2) Directe emissies door het meemesten van sloten en lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw.
3) Uit- en afspoeling volgens Modelberekeningen (STONE 2.3) (Emissieregistratie, 2007).
4) Gebaseerd op een zoetwateroppervlak van 0,39 miljoen ha en een gemiddelde natte en droge depositie van 25 kg N/ha in 2005.
5) Bron: Ospar Commission.

Ontwikkeling lozingen op oppervlaktewater

Tussen 1986 en 2005 zijn de lozingen op het oppervlaktewater flink afgenomen: de lozing van stikstof met circa 60% en de lozing van fosfor met bijna 90%. Door saneringen bij diverse bedrijven en aanpassing van productieprocessen bedroeg de afname in de industrie voor stikstof ruim 80% en voor fosfor ruim 90%. Bij de huishoudens is de daling, voor stikstof 50% en bij fosfor bijna 85%, vooral het gevolg van aanpassingen bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen voor stikstof- en fosfaatverwijdering en de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen.

Toelichting ophoping

Veranderingen in de emissie zijn niet altijd terug te zien in de ophoping. De aan- en afvoer via rivieren wordt in belangrijke mate bepaald door het weer. De lage accumulatie in 1995 is bijvoorbeeld mede een gevolg van de vele regen en daardoor de hogere afvoer in 1995.

Beleidsdoel

Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen, moet de uitspoeling van nutriënten uit de landbouw omlaag. Strengere wetgeving, onder meer via het mineralenaangiftesysteem (MINAS) (tot en met 2005) en de nieuwe Meststoffenwet (vanaf 1 januari 2006), moet de overschotten uit de landbouw verder terugdringen.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De uit- en afspoeling van stikstof en fosfor uit landbouwgronden en overige gronden is in 2007 opnieuw berekend volgens het model STONE 2.3 (Emissieregistratie, 2007). Dit is een aanpassing ten opzichte van de vorige versie van het STONE-model. Hierdoor zijn in deze tabel voor alle jaren ook de aanvoer- en accumulatiecijfers van stikstof en fosfor gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Een korte beschrijving van de toegepaste berekeningsmethode geeft het artikel Balansen van mineralen en zware metalen (CBS, 2006). Meer gedetailleerde informatie over de gehanteerde berekeningswijzen is beschikbaar in het Datawarehouse van de Emissieregistratie (meta-informatie) (Emissieregistratie, 2007).
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2005 (indicator 0194, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.