Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1986 en 2001 zijn de lozingen van stikstof en fosfor aanzienlijk gedaald. De ophoping van deze stoffen in het milieu weerspiegelt deze daling niet, omdat deze in belangrijke mate wordt bepaald door neerslag en rivierafvoer.

 Aanvoer1)
 198619901995199920002001
       
miljoen kg N
Totaal714533570487432473
Grensoverschrijdende rivieren540362425349312354
Lozingen      
industrie23187766
huishoudens363630242323
landbouw2)1096665
Landbouwgrond3)868686867070
Overige grond444444
Depositie4)151812111111
       
miljoen kg P    
Totaal784736352620
Grensoverschrijdende rivieren462022231712
Lozingen      
industrie15164421
huishoudens1143222
landbouw2)110000
Landbouwgrond3)555544
Overige grond111111
Depositie000000
       
Bron: CBS.CBS/MC/sep03/0194
1) Exclusief lozingen op zee.
2) Directe emissies door het meemesten van sloten en lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw.
3) Vanaf jaar 2000 volgens nieuwe berekeningsmethode. Op termijn zullen de historische jaren volgens een vergelijkbare methode worden herberekend. Hierdoor zal de thans ontstane trendbreuk worden hersteld.
4) Gebaseerd op een zoetwateroppervlak van 0,39 miljoen ha en een gemiddelde natte en droge depositie van 29 kg N/ha in 2001.
 Afvoer1)     
 198619901995199920002001
       
miljoen kg N
Totaal714533570487432473
Naar zee550343551330339360
       
Baggerspecie763333
       
Accumulatie1571841615490110
       
  
miljoen kg P
Totaal784736352620
Naar zee422332181813
       
Baggerspecie653332
       
Accumulatie301911455
       
Bron: CBS.CBS/MC/sep03/0194
1) Exclusief lozingen op zee.
2) Directe emissies door het meemesten van sloten en lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw.
3) Vanaf jaar 2000 volgens nieuwe berekeningsmethode. Op termijn zullen de historische jaren volgens een vergelijkbare methode worden herberekend. Hierdoor zal de thans ontstane trendbreuk worden hersteld.
4) Gebaseerd op een zoetwateroppervlak van 0,39 miljoen ha en een gemiddelde natte en droge depositie van 29 kg N/ha in 2001.

Ontwikkeling lozingen op oppervlaktewater

Tussen 1986 en 2001 zijn de lozingen op oppervlaktewater flink afgenomen. De lozing van stikstof met circa 50% en de lozing van fosfor met circa 85%. Door saneringen bij diverse bedrijven en aanpassing van productieprocessen bedroeg de afname in de industrie voor stikstof circa 75% en voor fosfor circa 90%. Bij de huishoudens is de daling, voor stikstof 35% en bij fosfor 80%, vooral het gevolg van aanpassingen bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen voor stikstof- en fosfaatverwijdering en de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen.

Toelichting ophoping (accumulatie)

Veranderingen in de emissie zijn niet altijd terug te zien in de accumulatie. De aan- en afvoer via rivieren wordt in belangrijke mate bepaald door het weer. De lage accumulatie in 1995 is bijvoorbeeld mede een gevolg van de vele regen en daardoor de hogere afvoer in 1995.

Beleidsdoel

Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen, moet de uitspoeling van nutriënten uit de landbouw omlaag. Strengere wetgeving, onder meer via het mineralenaangiftesysteem (MINAS), moet de overschotten uit de landbouw verder terugdringen.

Methodiek

Vanaf jaar 2000 volgens nieuwe berekeningsmethode. Op termijn zullen de historische jaren volgens een vergelijkbare methode worden herberekend. Hierdoor zal de thans ontstane trendbreuk worden hersteld. Meer over achtergronden van de berekening zijn te vinden op het Datawarehouse Emissieregistratie.

Bronnen

  • CBS (2003). Statline. Stikstof en fosfor in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag
  • OSPAR Commission (2002). Annual report on riverine inputs and direct discharges to Convention waters during the year 2001 by the Netherlands. OSPAR, London.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2001 (indicator 0194, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.