Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1986 en 2007 zijn de lozingen van stikstof en fosfor aanzienlijk gedaald. De ophoping van deze stoffen in het milieu weerspiegelt deze afname niet, omdat de ophoping in belangrijke mate wordt bepaald door de aan- en afvoer via rivieren.

 1986199019952000200520062007
        
Stikstofmiljoen kg N     
Totale aanvoer683494562439331343393
 Grensoverschrijdende rivieren540362425312252267281
 Lozingen 1)       
  industrie231876444
  huishoudens36363023181514
  landbouw 2)6654444
 Landbouwgrond 3)52497073383871
 Overige grond 3)1151310549
 Depositie 4)15181211101110
        
Totale afvoer683494562439331343393
 Naar zee (via rivieren) 5)550343551339233240294
 Baggerspecie7633333
 Ophoping (accumulatie)1261458979510096
        
Fosformiljoen kg P     
Totale aanvoer77443326161618
 Grensoverschrijdende rivieren46202217101011
 Lozingen 1)       
  industrie15164,22,21,00,90,9
  huishoudens1142,72,11,81,81,7
  landbouw 2)0,50,50,40,30,30,30,2
 Landbouwgrond 3)2,92,43,43,82,72,44,1
 Overige grond 3)0,40,30,40,50,40,40,5
 Depositie0000000
        
Totale afvoer77443326161618
 Naar zee (via rivieren) 5)42233218101014
 Baggerspecie6533222
 Ophoping (accumulatie)2916-25442
 
Bron: CBS.CBS/CLO/dec09/0194
1) Exclusief lozingen op zee.
2) Emissies naar water door het meemesten van sloten en lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw.
3) Uit- en afspoeling volgens Modelberekeningen (STONE 2.3) (Emissieregistratie, 2009).
4) Gebaseerd op een zoetwateroppervlak van 0,39 miljoen ha en een gemiddelde natte en droge depositie van 26 kg N/ha in 2007.
5) Bron: Ospar Commission.

Ontwikkeling lozingen op oppervlaktewater

Tussen 1986 en 2007 zijn de lozingen op het oppervlaktewater flink afgenomen: de lozing van stikstof met circa 65 procent en de lozing van fosfor met bijna 90 procent. Door saneringen bij diverse bedrijven en aanpassing van productieprocessen bedroeg de afname in de industrie voor stikstof ruim 80 procent en voor fosfor bijna 95 procent. Bij de huishoudens is de daling, voor stikstof ruim 60 procent en bij fosfor 85 procent, vooral het gevolg van aanpassingen bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen voor stikstof- en fosfaatverwijdering en de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen.

Toelichting ophoping

Veranderingen in de emissie zijn niet altijd terug te zien in de ophoping. De aan- en afvoer via rivieren wordt in belangrijke mate bepaald door het weer. De lage accumulatie in 1995 is bijvoorbeeld mede een gevolg van de vele regen en daardoor de hogere afvoer in 1995.

Beleidsdoel

Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen, moet de uitspoeling van nutriënten uit de landbouw omlaag. Strengere wetgeving, onder meer via het mineralenaangiftesysteem (MINAS) (tot en met 2005) en de nieuwe Meststoffenwet (vanaf 1 januari 2006), moet de overschotten uit de landbouw verder terugdringen.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater
Omschrijving
Ontwikkeling van de aanvoer (via grensoverschrijdende rivieren, lozingen, landbouwgrond, overige grond en depositie) en afvoer (via rivieren naar de zee, via baggerspecie, ophoping) van de nutriënten stikstof en fosfor voor zoet oppervlaktewater.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Berekeningswijze
Voor de berekening van de accumulatie worden gegevens gebruikt uit diverse CBS-statistieken zoals milieustatistieken (dierlijke mest, afvalwater, luchtemissies en afvalstoffen) en landbouwstatistieken (oogstraming en graslandgebruik). Ook is een deel van de basisgegevens afkomstig uit externe bronnen zoals Emissieregistratie, Planbureau voor de Leefomgeving, Landbouw-Economisch Instituut, Rijkswaterstaat-Waterdienst (voorheen RIZA), Blgg en SenterNovem. Tenslotte wordt informatie geput uit literatuuronderzoek en worden enkele bedrijven telefonisch en/of schriftelijk benaderd voor gegevensverstrekking.
Meer informatie over de berekeningsmethode geeft het artikel Balansen van mineralen en zware metalen (CBS, 2006) en de website van de Emissieregistratie (meta-informatie) (Emissieregistratie, 2009).
Basistabel
StatLine: Stikstof en fosfor in Nederland (CBS, 2009).
Website van de Emissieregistratie (Emissieregistratie, 2009).
Geografische verdeling
Nederland.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Balansen van mineralen en zware metalen (CBS, 2006) (korte methodenbeschrijving).
Website van de Emissieregistratie (Emissieregistratie, 2009).
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2007 (indicator 0194, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.