Afval

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
Doelgroep Verwerkings-wijze 1990 1995 1999 2000 2001*
 
    miljoen kg1
TOTAAL totaal 50 180 51 990 57 255 57 775 57 880
  hergebruik 30 605 37 660 43 445 45 365 45 650
  verbranden 3 885 4 695 7 100 7 165 7 470
  storten 13 880 8 215 5 500 4 845 4 760
  lozen 1 815 1 420 1 210 400 0
 
Consumenten totaal 6 195 7 320 8 385 8 650 8 675
  hergebruik 985 2 925 3 790 3 875 3 975
  verbranden 1 925 1 865 3 615 3 485 3 470
  storten 3 285 2 530 980 1 290 1 230
Verkeer en vervoer totaal 1 285 1 090 870 855 810
  hergebruik 1 060 990 785 710 670
  verbranden 70 60 50 100 95
  storten 155 40 35 45 45
Land- en tuinbouw totaal 1 590 1 630 1 730 1 705 1 755
  hergebruik 1 210 1 250 1 675 1 650 1 660
  verbranden 75 75 45 45 85
  storten 305 305 10 10 10
Industrie totaal 19 990 20 130 20 320 19 390 18 850
(incl. raffinaderijen) hergebruik 13 880 16 240 16 535 16 530 16 270
  verbranden 645 890 1 200 1 410 1 645
  storten 3 660 1 580 1 375 1 050 935
  lozen 1 805 1 420 1 210 400 0
HDO totaal 3 990 4 105 4 800 4 890 5 060
  hergebruik 740 1 580 2 370 2 725 2 790
  verbranden 900 750 890 845 895
  storten 2 350 1 775 1 540 1 320 1 375
Bouw totaal 12 690 14 100 18 045 19 050 19 550
  hergebruik 9 315 12 910 16 615 17 970 18 420
  verbranden 165 160 210 210 210
  storten 3 200 1 030 1 220 870 920
Energievoorziening totaal 1 390 1 380 1 450 1 675 1 610
  hergebruik 1 280 1 355 1 395 1 565 1 515
  verbranden 25 0 10 5 5
  storten 85 25 45 105 90
Rioolwaterzuiverings- totaal 2 920 2 135 1 520 1 425 1 425
installaties2) hergebruik 2 075 360 170 205 205
  verbranden 80 895 1 080 1 065 1 065
  storten 770 880 270 155 155
Drinkwater- totaal 125 100 135 135 145
voorziening2) hergebruik 60 50 110 135 145
  storten 65 50 25 0 0
 
Bron: AOO/CBS/RIVM RIVM/MC/okt02
1) Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest
2) De rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening vormen samen de doelgroep Actoren in de waterketen

Begrippen en definities

In de afvaloverzichten wordt nog gebruik gemaakt van de tot nu toe gebruikelijke terminologie en afbakening voor de verwerking van afval. In het Landelijk Afvalbeheerplan (begin 2003 van kracht geworden) worden termen en definities gebruikt die beter aansluiten op de Europese regelgeving. Bijvoorbeeld nuttige toepassing, dat het begrip hergebruik vervangt, kent een iets ruimere afbakening dan hergebruik zoals dat tot nu toe wordt gebruikt. Bij het gebruik van de nieuwe afbakening zal er sprake zijn van verschuiving in de verwerking.

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door het Afval Overleg Orgaan (AOO) en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen. Enkele belangrijke referenties zijn:
  • CBS (2002a). Statline. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002b). Statline. Bedrijfsafvalstoffen. Centraal Bureau voor de statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002c). Statline. Zuivering van afvalwater. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • RIVM (2002). Milieubalans 2002. Kluwer, Alphen aan den Rijn.

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de volgende afvalstoffen vindt u in Statline van het CBS: gemeentelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en zuivering van afvalwater.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2001 (indicator 0206, versie 03 , 24 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.