Afval

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen afval daalt. Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en steeds minder afval wordt gestort.

Doelgroep Verwerkings-wijze 1990 1995 2000 2002 2003
             
    miljoen kg1      
             
TOTAAL Totaal 50 920 52 765 63 242 62 541 61 622
  nuttige toepassing 31 355 38 435 50 925 49 849 49 936
  verbranden 3 885 4 695 7 083 8 210 8 218
  storten 13 875 8 215 4 832 3 877 2 753
  lozen3) 1 805 1 420 402 605 716
             
Consumenten totaal 6 195 7 320 8 650 8 864 8 809
  nuttige toepassing 985 2 925 3 875 4 208 4 510
  verbranden 1 925 1 865 3 485 3 642 3 633
  storten 3 285 2 530 1 290 1 006 519
  lozen 0 0 0 8 147
             
Verkeer en vervoer totaal 1 285 1 090 853 797 748
  nuttige toepassing 1 060 990 788 404 393
  verbranden 70 60 22 13 11
  storten 155 40 43 48 49
  lozen 0 0 0 332 295
             
Land- en tuinbouw totaal 2 340 2 405 2 497 2 446 2 436
  nuttige toepassing 1 960 2 025 2 445 2 420 2 358
  verbranden 75 75 43 16 66
  Storten 305 305 9 9 10
  lozen 0 0 0 2 2
             
Industrie totaal 19 990 20 130 19 312 18 118 17 595
(incl. raffinaderijen) nuttige toepassing 13 880 16 240 16 464 15 213 14 858
  verbranden 645 890 1 400 1 819 1 698
  storten 3 660 1 580 1 046 911 888
  lozen 1 805 1 420 402 176 151
             
HDO totaal 3 990 4 105 4 894 5 141 4 979
  nuttige toepassing 740 1 580 2 726 2 734 2 662
  verbranden 900 750 852 1 519 1 645
  storten 2 350 1 775 1 316 805 556
  lozen 0 0 0 82 116
             
Bouw totaal 12 690 14 100 23 800 23 800 23 800
  nuttige toepassing 9 315 12 910 22 720 22 800 23 150
  verbranden 165 160 210 50 50
  storten 3 200 1 030 870 945 595
  lozen 0 0 0 5 5
             
Energievoorziening totaal 1 390 1 380 1 674 1 679 1 597
  nuttige toepassing 1 280 1 355 1 566 1 618 1 540
  verbranden 25 0 5 4 4
  storten 85 25 103 57 53
             
Rioolwaterzuiverings- totaal 2 920 2 135 1 426 1 535 1 498
installaties2) nuttige toepassing 2 075 360 206 297 325
  verbranden 80 895 1 066 1 147 1 111
  storten 770 880 155 91 63
             
Drinkwater- totaal 125 100 135 160 160
Voorziening2) nuttige toepassing 60 50 135 155 140
  storten 65 50 0 5 20
             
Bron: SenterNovem/AOO/CBS/MNP. CBS/MNC/mei05/0206
1) Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest.
2) De rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening vormen samen de doelgroep Actoren in de waterketen.
3) Vanaf 2001 is voor lozen een andere definitie gehanteerd dan de jaren ervoor. Zie hiervoor ook de inleiding thema afvalbeheer.

Hoeveelheid vrijgekomen afval daalt

De totale hoeveelheid vrijgekomen afval blijft de laatste jaren dalen. Deze daling is met name bij de doelgroep industrie te vinden. De overige doelgropen zijn vrij stabiel of laten een lichte daling zien.

Steeds minder afval wordt gestort en meer wordt nuttig toegepast

Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid afval dat wordt gestort (van bijna 14 miljard kg naar nog geen 3 miljard kg). Daar staat een toename van de hoeveelheid dat nuttig wordt toegepast van bijna 19 miljard kg tegenover.

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen, waaronder SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer en het CBS. Per 1 januari 2005 is het Afval Overleg Orgaan (AOO) overgegaan in SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer. In de onderstaande referenties is de achterliggende informatie weergegeven en samengevat:
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2005) Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2004, SenterNovem, Utrecht
  • AOO (2004). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2003, AOO 2004-07, AOO, Utrecht.
  • MNP (2005). Milieubalans 2005, Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

In de bovenstaande afvaloverzichten worden voor de jaren sinds 2001 andere definities gebruikt dan de jaren ervoor. Deze wijziging is ingegeven door het van kracht worden van het Landelijk afvalbeheerplan en de daarin gebruikte termen en definities die beter aansluiten op de Europese regelgeving. Bijvoorbeeld nuttige toepassing, dat het begrip hergebruik vervangt, kent een iets ruimere afbakening dan hergebruik zoals dat tot nu toe wordt gebruikt.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2003 (indicator 0206, versie 05 , 4 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.