Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Type afval19901995199819992000
 
 miljoen kg
 
Totaal1)6228681 6001 5001 785
Halogeenarme oplosmiddelen2936655873
HKW-houdende afvalstoffen2625332538
Fotografische afvalstoffen1618191817
Zuren en basen3145656572
Afgewerkte olie2)5340545455
Oliehoudende sludges106104174139165
Verf- en inktafvalstoffen2534423837
Afvalwater65120308319395
Overige organische afvalstoffen95133187163181
C1-afvalstoffen3)11101
C2-afvalstoffen3)3287100118102
C3-afvalstoffen3)113109401353483
Verontreinigd straalgrit1829322623
Ferro en non-ferro afvalstoffen614192628
Batterijen12222
Loodaccu's025333229
Gasontladingslampen12222
Specifiek ziekenhuisafval06666
Zwavelhoudende afvalstoffen216322518
Niet ingedeeld225253260
 
Bron: VROM, LMA.RIVM/MC/okt02
1) Exclusief scheepsafval en verontreinigde grond.
2) In 1990 behoorde afgewerkte olie formeel niet tot het gevaarlijk (toen nog chemisch) afval.
3) C1-, C2- en C3-afvalstoffen zijn (met zware metalen verontreinigde) vaste anorganische afvalstoffen die niet of moeilijk verwerkbaar zijn en daarom veelal gestort dien(d)en te worden.

Ontwikkeling hoeveelheid gevaarlijk afval

De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval is sinds 1990 bijna drie keer zo groot geworden. Een deel van de C1-, C2- en C3-afvalstoffen wordt inmiddels bewerkt ten behoeve van nuttige toepassing. De stijging in de hoeveelheid C3-afvalstoffen is vooral veroorzaakt door zeef- en brekerzand, dat is vrijgekomen bij verwerkers van bouw- en sloopafval, en de toegenomen hoeveelheid reinigingsresiduen. De toename van de hoeveelheid afvalwater is vooral veroorzaakt doordat bedrijven niet meer aan de lozingseisen konden voldoen en het verontreinigde water moesten afvoeren voor fysisch/chemische behandeling. Het meeste gevaarlijk afval komt vrij in de industrie.

Beleid

In de Wet milieubeheer wordt aangegeven wanneer afval als gevaarlijk afval moet worden beschouwd en als zodanig dient te worden gemeld. Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) registreert het gevaarlijk afval in Nederland. In de nabije toekomst zullen zowel de structuur van het meld- en registratiesysteem voor gevaarlijk afval als de inhoudelijke afbakening van gevaarlijk afval wijzigen. Dit heeft te maken met het overgaan van de verantwoordelijkheid voor de melding en registratie van de provincie naar het Rijk en met de introductie van de Europese afvalstoffenlijst (Eural)

Methodiek

De meest gebruikelijke manier van presenteren van gegevens over gevaarlijk afval is die waarbij de indeling plaats vindt overeenkomstig de zogenaamde sectoren (zie ook sectorplannen voor gevaarlijke afvalstoffen in het Landelijk Afvalbeheerplan). Deze sectoren komen overigens voor een belangrijk deel overeen met 'deelstromen', zoals gepresenteerd in deze indicator. De indeling in sectoren kan echter niet naar het verleden worden terugvertaald. Bovendien kan een deel van het gevaarlijk afval niet in de genoemde sectoren worden ingedeeld, terwijl er anderzijds overlap bestaat tussen sectoren. Om deze redenen is hier gekozen voor de presentatie in deelstromen (100% dekking en geen overlap).

Bronnen

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2000 (indicator 0207, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.