Gevaarlijk afval per deelstroom, 2018

In 2018 is ongeveer 4,9 miljard kg gevaarlijk afval gemeld. Hiervan is ruim een derde van minerale oorsprong.

Hoeveelheid gevaarlijk afval in 2018

In 2018 is ongeveer 4,9 miljard kg gevaarlijk afval (exclusief baggerspecie) gemeld. Het grootste deel (41%) van het gemelde gevaarlijk afval in 2018 bestond uit mineraal afval. Verder hebben chemische restanten (19%) en verontreinigde grond en slib (19%) een groot aandeel. Het relatief hoge aandeel voor autowrakken (6%) komt doordat op het moment van eerste afgifte van een autowrak, het hele wrak gevaarlijk afval is. Dit is omdat er dan nog gevaarlijke stoffen in het autowrak aanwezig zijn.

Wijziging in definitie vanaf 2005 door invoering Eural (Europese afvalstoffenlijst)

Met ingang van 2005 vinden de meldingen plaats op basis van Euralcodes en daarmee heeft er tevens een wijziging plaatsgevonden in de aanduiding of een afvalstroom wel of iets gevaarlijk is (VROM, 2002a). Als gevolg van deze wijziging is in 2005 meer afval als gevaarlijk aangeduid.

Bronnen

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.
  • VROM (2002a). Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002. Ministerie van VROM, Den Haag.
  • Rijkswaterstaat (2020). Nederlands afval in cijfers, 2006-2016. Rijkswaterstaat-Leefomgeving, Utrecht.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gevaarlijk afval per deelstroom
Omschrijving
De verdeling van de hoeveelheden gemeld gevaarlijk afval naar soort
Verantwoordelijk instituut
Rijkswaterstaat
Berekeningswijze
VROM (2002) Informatiedocument gevaarlijk afval
VROM (2002a) Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
VROM (2002) Informatiedocument gevaarlijk afval
VROM (2002a) Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002
Rijkswaterstaat (2020). Nederlands afval in cijfers, 2006-2016
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gevaarlijk afval per deelstroom, 2018 (indicator 0207, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.