Gevaarlijk afval per deelstroom, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2008 is ongeveer 4 miljard kg gevaarlijk afval gemeld. Hiervan is ruim 50% van minerale oorsprong.

Hoeveelheid gevaarlijk afval in 2008

In 2008 is ongeveer 4 miljard kg gevaarlijk afval (exclusief baggerspecie) gemeld. Door een andere classificering van het gevaarlijk afval (tot en met 2004 op basis van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), vanaf 2005 op basis van Eural) en door wijzigingen in de monitoring is er geen goede vergelijking mogelijk is tussen de verdelingen in deelstromen tussen 2008 en de jaren ervoor.
Het grootste deel (50%) van het gemelde gevaarlijk afval in 2008 bestond uit mineraal afval. Verder hebben verontreinigde grond en slib (16%) en chemische restanten (15%) een groot aandeel. Het relatief hoge aandeel voor autowrakken (5%) komt doordat op het moment van eerste afgifte van een autowrak, het hele wrak gevaarlijk afval is. Dit is omdat er dan nog gevaarlijke stoffen in het autowrak aanwezig zijn.

Wijziging in definitie vanaf 2005 door invoering Eural (Europese afvalstoffenlijst)

Met ingang van 2005 vinden de meldingen plaats op basis van euralcodes en daarmee heeft er tevens een wijziging plaatsgevonden in de aanduiding of een afvalstroom wel of iet gevaarlijk is (VROM, 2002a). Als gevolg van deze wijziging is in 2005 meer afval als gevaarlijk aangeduid.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gevaarlijk afval per deelstroom
Omschrijving
De verdeling van de hoeveelheden gemeld gevaarlijk afval naar soort
Verantwoordelijk instituut
Agentschap NL
Berekeningswijze
VROM (2002) Informatiedocument gevaarlijk afval
VROM (2002a) Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
VROM (2002) Informatiedocument gevaarlijk afval
VROM (2002a) Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gevaarlijk afval per deelstroom, 2008 (indicator 0207, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.