Milieubeleid en milieumaatregelen

Tarieven van enkele milieuheffingen en verwijderingsbijdragen, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Eenheid 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002
 
Wet verontreiniging afvalwater
Rijk eur/v.e.1) 13,84 27,23 29,50 29,50 31,76 31,76 37,76
Water- en zuiveringsschappen eur/v.e.1) 26,55 36,57 40,20 41,12 42,35 44,24 46,01
 
Rioolrecht
Per inwoner euro 16 29 36 39 41 43 45
Per woonruimte euro 39 69 83 93 97 100 107
 
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Per inwoner euro 24 65 71 73 77 80 .
Per woonruimte euro 61 155 162 170 168 171 .
 
Belastingen op milieugrondslag
Brandstofheffing ongelode lichte olie euro/1 000 l 4,99 11,39 11,39 11,63 11,83 12,04 12,41
Grondwaterbelasting euro/m3   0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17
Belasting op leidingwater euro/m3         0,13 0,13 0,14
Storten van brandbare afvalstoffen euro/1 000 kg   29,13 29,13 30,25 64,28 65,44 78,81
Storten van overige afvalstoffen euro/1 000 kg   13,25 13,25 13,25 12,38 12,61 13,00
 
Regulerende energiebelasting
Halfzware olie euro/1 000 l     38,39 57,54 79,09 126,49 130,41
Gasolie euro/1 000 l     38,71 58,02 79,68 127,56 131,51
LPG euro/1 000 kg     45,79 68,63 94,30 150,88 155,56
Aardgas tot 5000 m3 euro/m3     0,04 0,07 0,09 0,12 0,12
Elektriciteit tot 10000 kWh euro/kWh     0,01 0,02 0,04 0,06 0,06
 
Verwijderingsbijdragen
Personenauto euro   113 68 68 68 45 45
Koel- en vriesapparatuur euro       18 18 17 17
Televisietoestel euro       11 11 8 8
 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Vervuilingseenheid.

Ontwikkeling

De tariefontwikkeling van het rioolrecht wordt behalve door de gestegen kosten van het rioolbeheer ook beïnvloed door het aantal gemeenten met een rioolrecht. Veel gemeenten hebben de afgelopen tien jaar een rioolrecht ingesteld, waar ze dit voorheen niet hadden.De trend in de opbrengst en de tarieven van de belastingen op milieugrondslag illustreert de vergroening van het belastingstelsel. Zo zijn de tarieven voor de reguliere energiebelasting op halfzware olie, gasolie en LPG sinds 1998 met bijna 350% gestegen.Door schaalvergroting, concurrentie tussen verwerkers en efficiëntere recyclingtechnieken zijn de tarieven van de meeste verwijderingsbijdragen gedaald. Sommige verwijderingsbijdragen op elektrische apparaten zijn zelfs weer afgeschaft.

Begrippen

Milieubestemmingsheffing: Heffingen die bestemd zijn voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd.Verwijderingsbijdrage: Een ondersteunende regelgeving voor de milieuvriendelijke verwijdering van verschillende categorieën afvalstoffen. De verantwoordelijkheid voor de inname en milieuvriendelijke verwerking ligt bij de producent/importeur. De financiering vindt voor een deel plaats uit een toeslag op de prijs van nieuw op de markt te brengen producten.Belasting op een milieugrondslag: Belasting om een verschuiving aan te brengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu en een evenwichtige spreiding te bewerkstelligen van lasten over het bedrijfsleven en gezinshuishoudingen. Hieronder vallen de brandstoffenheffing, grondwaterbelasting, belasting op uranium-235, de regulerende energiebelasting (REB, ook wel 'ecotax' genoemd) en belasting op leidingwater.

Methodiek

Het tarief van de heffing Wet verontreiniging oppervlaktewateren bij waterschappen is een gemiddelde. Het laagste tarief in 2001 was 34 euro en het hoogste tarief was 59 euro. De 'tarieven' voor rioolrecht en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de totale opbrengst gedeeld door het aantal inwoners.

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieuheffingen en verwijderingsbijdragen is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Tarieven van enkele milieuheffingen en verwijderingsbijdragen, 1990-2002 (indicator 0362, versie 03 , 4 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.