Luchtkwaliteit

Benzo[a]pyreen-concentratie in Nederland, 1988-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De concentraties van benzo[a]pyreen (B[a]P) in de buitenlucht zijn sinds 1990 niet meer boven de streefwaarde van 1 ng/m3 gekomen. Benzo[a]pyreen geldt als indicator voor het mengsel van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Concentratie benzo[a]pyreen

Sinds 1990 liggen de gemeten jaargemiddelde concentraties van benzo[a]pyreen in de buitenlucht onder de (Nederlandse) streefwaarde van 1 ng/m3. Het jaargemiddelde achtergrondniveau (station de Rijp) ligt rond de 0,2 ng/m3. Langs verkeerswegen komen overschrijdingen van de streefwaarde waarschijnlijk incidenteel wel voor.

Norm voor blootstelling aan benzo[a]pyreen in de buitenlucht

De huidige Nederlandse norm voor het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) voor benzo[a]pyreen is 1 ng/m3 voor de jaargemiddelde concentratie. Op15 december 2004 hebben het Europese parlement en de Raad het voorstel voor een nieuwe EU-richtlijn ondertekend. Dezerichtlijn geeft een streefwaarde voor de jaargemiddelde benzo[a]pyreenconcentratie in de buitenlucht van eveneens 1 ng/m3. Deze norm moet nog worden vastgelegd in de Nederlandse wetgeving.

Effecten van benzo[a]pyreen en PAK op de natuur en volksgezondheid

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) vormen een groep van enige honderden organische verbindingen. De PAK componenten verschillen onderling sterk in fysisch-chemische eigenschappen en in risico's voor mens en ecosystemen. Aan een aantal componenten worden kankerverwekkende eigenschappen op de mens toegeschreven. Benzo[a]pyreen is een PAK en heeft een belangrijk aandeel in de kankerverwekkende eigenschappen van PAK in de buitenlucht.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De gerapporteerde benzo[a]pyreenconcentraties betreffen metingen op vijf locaties in het westelijke deel van de Randstad. Het betreft hier vier stations uit het netwerk van de provincie Noord-Holland (in de Rijp, Wijk aan zee, IJmuiden en Badhoevedorp), en een station van de Milieudienst Rijnmond (Rotterdam). De beschikbare trendgegevens van BaP zijn herzien. Sinds 1988 lijken gemeten jaargemiddelde benzo[a]pyreenconcentraties licht te dalen vooral op de stations in de buurt van bronnen van benzo[a]pyreen: Rotterdam, IJmuiden en Wijk aan zee. Door de verschillen in monstername en meettechnieken in tijd en plaats van de verschillende benzo[a]pyreenmeetreeksen is het echter niet mogelijk een gefundeerde uitspraak over een eventuele trend te doen. Er worden op dit moment geen systematische metingen in drukke straten uitgevoerd. Naar verwachting zullen de niveaus in die situaties nog boven de hier gepresenteerde niveaus in Rotterdam kunnen liggen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Benzo[a]pyreen-concentratie in Nederland, 1988-2003 (indicator 0478, versie 02 , 26 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.