Broeikasgasintensiteit bedrijven, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De broeikasgasintensiteit is de laatste 16 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieuefficiency met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.

Intensiteit broeikasgassen overal verbeterd behalve in vervoersector

De broeikasgasintensiteit is een belangrijke indicator voor de milieuefficiency van het productieproces met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. In de economie is de broeikasgasintensiteit sinds 1990 gedaald met 30 procent. Deze daling voltrok zich met name in de periode 1990-1999. Tussen 2000 en 2003 bleef de intensiteit redelijk constant. Pas de laatste twee jaar is weer een daling te zien. De intensiteit is met name teruggebracht in de industrie en de landbouw. Deze verbetering is gerealiseerd dankzij energiebesparing en andere maatregelen, zoals de reductie van methaanemissies bij afvalstortplaatsen en de reductie van lachgasemissies, onder andere door vermindering van de stikstofbemesting in de landbouw. In de vervoersector is juist een verslechtering van de broeikasgasintensiteit waarneembaar. Vooral bij het vervoer over de weg is de intensiteit de afgelopen 16 jaar verslechterd.

CO2-intensiteit het hoogst voor elektriciteitsbedrijven

Elektriciteitsbedrijven hebben de hoogste CO2-intensiteit, gevolgd door de aardolie-industrie en het vervoer door de lucht. De intensiteit bij vervoer over land is een stuk lager dan bij vervoer over water of door de lucht. Opvallend is ook de hoge CO2-intensiteit voor de visserij en de milieudienstverlening. In de visserij wordt relatief veel diesel en stookolie gebruikt per euro toegevoegde waarde. In de milieudienstverlening veroorzaakt de afvalverbranding veel CO2-emissies, terwijl er relatief weinig geld aan wordt verdiend.

Bronnen

  • CBS (2007). Nationale Rekeningen 2006. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2007). Milieurekeningen 2006. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
NAMEA: Broeikasgasintensiteit bedrijven
Omschrijving
Index (1990=100), berekend volgens het berekeningsconcept van Nationale Rekeningen, over de hoeveelheid geëmitteerde kooldioxide per euro gecreëerde toegevoegde waarde.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De milieurekeningen worden opgesteld volgens de concepten en definities van de nationale rekeningen. Voor de fysieke matriaalstromen betekent dit dat alle stromen worden beschreven die direct zijn gerelateerd aan de Nederlandse economie. De materiaalstromen worden geregistreerd voor de afzonderlijke economische activiteiten op de plek waar deze daadwerkelijk plaatsvinden (het zogenaamde 'ingezetenenprincipe'). Bijvoorbeeld worden de luchtverontreinigende emissies noor Nederlandse transporteurs voor Nederland meegenomen en de emissies voor buitenlandse voertuigen binnen het Nederlandse grondgebied niet worden meegenomen. Dit in tegenstelling tot de overige gegevens in het Milieu- en Natuurcompendium, waar wordt uitgegaan van het 'grondgebiedprincipe'.
Meer informatie op de CBS website: Milieurekeningen, methoden.
Meer informatie over intensiteit van broeikasgassen: zie CBS (2007). Milieurekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen: Hoofdstuk 4, blz 45.
Basistabel
Zie MNC-indicator Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2020
Voor meer informatie over de 'Handelsbalans': CBS (2007). Milieurekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen: Hoofdstuk 4.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Twintig SBI-bedrijfstakken.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
CBS (2007). Milieurekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen.
Zie ook de MNC-indicator Milieurekeningen: methodologie
Opmerking
De CO2-intensiteit van een bedrijfstak is gedefinieerd als de CO2-emissie per eenheid toegevoegde waarde. In de figuur is de ontwikkeling van de CO2-intensiteit weergegeven als indexcijfers, waarbij 1990 gelijk is aan 100. In de bijbehorende tabel worden ook de twintig bedrijfstakken met de hoogste CO2-intensiteit in 2006 gepresenteerd.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen, de representatieviteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Broeikasgasintensiteit bedrijven, 1990-2006 (indicator 0542, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.