Afval

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 2007-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De geregistreerde inzameling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA) blijft achter bij de hoeveelheid die vrijkomt. Voor zowel 2007 als 2008 stegen de inzameling bij particulieren en bij niet-particulieren, daar stond tegenover dat ook de vrijgekomen hoeveelheid ook steeg.

Inzameling via officiële kanalen blijft achter bij afdankingen

Nederlandse producenten en importeurs van elektronische en elektrische apparatuur (EEA) zijn wettelijk verplicht om inzameling en verwerking van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA) te realiseren en te bekostigen ( EU 2002 en VROM 2004). Om die reden zijn er een aantal officiële inzamelaars en verwerkers gecontracteerd door de producenten en importeurs. Jaarlijks wordt de geregistreerde inzameling van AEEA door officiële inzamelaars en op de markt gebrachte EEA gerapporteerd aan het ministerie van VROM. Uit modelmatige berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de werkelijke omvang van de afdankingen van een aantal categorieën AEEA blijkt dat voor alle onderzochte categorieën de afdankingen 2 tot wel 4 keer zo hoog zijn dan wat ingezameld is (CBS 2010).

Relevantie

Hoewel AEEA slechts een klein deel van het Nederlandse afval betreft, is een correcte inzameling en verwerking essentieel om schade aan het milieu te minimaliseren en de herbruikbare grondstoffen te herwinnen (UNEP 2009). Het verschil tussen de hoeveelheid geregistreerde ingezamelde en afgedankte EEA is de niet-geregistreerde afdanking. De niet-geregistreerde afdanking bestaat uit een aantal stromen.

 • EEA wordt niet meer gebruikt maar wordt nog wel voor langere tijd bewaard, denk hierbij aan mobieltjes en computers
 • AEEA kan buiten de officiële inzamelaars worden ingezameld en verwerkt. Voor het EEA-afval dat geld oplevert, wanneer het bijvoorbeeld veel metaal bevat, is de verwachting dat het afval verwerkt wordt, waardoor de grondstoffen die geld waard zijn hergebruikt zullen worden. Het elektronische afval dat minder geld oplevert en niet via een officiële AEEA-inzamelaar gaat, geeft echter wel reden tot bezorgdheid. Dit afval kan immers in potentie illegaal zijn weg naar Derde Wereldlanden vinden om daar goedkoper en milieuvervuilender verwerkt, verbrand of gestort te worden (Greenpeace 2008).
 • Een deel van de voornamelijk kleinere apparaten apparaten worden, incorrect, met het normale huisvuil afgedankt. Uit sorteeranalyses blijkt dat dit voor 2007 om ongeveer 1% van het huishoudelijk restafval betrof (Agentschap NL 2010 en CBS 2009). Dit is 30 miljoen kilogram EEA.


Voor een correcte inzameling en verwerking is het van belang dat de gebruikers de EEA inleveren bij inzamelpunten voor EEA.

Referenties

 • CBS (2010). Inzameling en vrijkomen van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. CBS, Den Haag/Heerlen.
 • Agentschap NL (2010), Samenstelling huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2009. Agentschap NL, Utrecht.
 • CBS (2009). Gemeentelijk afval; hoeveelheden. CBS, Den Haag/Heerlen.
 • VROM (2004). Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur, Staatscourant nr. 142 / pag. 26, Ministerie van VROM, Den Haag.
 • VROM (2004). Besluit van 6 juli 2004, houdende regels met betrekking tot het afvalbeheer en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, Staatsblad 340, Ministerie van VROM, Den Haag.
 • EU(2002). WEEE Directive, Europese Unie. Brussel
 • Greenpeace (2008). Chemical contamination at e-waste recycling and disposal sites in Accra and Korforidua, Ghana. Greenpeace Research Laboratories, Amsterdam.
 • UNEP (2009). Recycling from e-waste to resources, UNEP, Sustainable Innovation and Technology Transfer Industrial Sector Studies, Nairobi

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur

Omschrijving

Inzameling en vrijkomen van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De totale hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) dat in Nederland ontstaat, wordt modelmatig bepaald door verkopen in het verleden, de gemiddelde levensduur en het gemiddelde gewicht per type apparaat. De verkopen worden bepaald uit de PRODCOM-statistiek en de internationale handelsstatistiek. De gemiddelde levensduur is uit verschillende publicaties verkregen. Het gemiddelde gewicht per goed is achterhaald door gedetailleerde zoektochten op het internet en vergeleken met waarden gevonden in literatuur.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 2007-2008 (indicator 0561, versie 01 , 12 juli 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.