Beheersovereenkomsten agrarisch natuurbeheer provincies

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op ongeveer 60% van het mogelijke areaal voor agrarisch natuurbeheer zijn beheersovereenkomsten afgesloten.

Toestand

Gemiddeld is 62% van de oppervlakte aan beheersovereenkomsten afgesloten van het quotum dat de provincies is toebedeeld. In Noord-Holland en Zuid-Holland is meer dan 80% in beheersovereenkomsten vastgelegd. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant is dat minder dan de helft. De provincies maken hun quotum voor beheersovereenkomsten voor agrarisch natuurbeheer dus niet op. Dat komt omdat er een plafond is voor het beschikbare budget. De taakstelling geldt namelijk voor 2020.Het totale areaal waarin beheersovereenkomsten voor agrarisch natuurbeheer kunnen worden afgesloten is ongeveer 117.000 hectare. Het areaal ligt tussen 22.000 hectare (Friesland) en 500 hectare (Flevoland).

Beleidsdoelen

Het doel van de beheersovereenkomsten voor agrarisch natuurbeheer is het verhogen van de natuurkwaliteit van het landelijk gebied. Het taakstelling van het beheersgebied is 135.000 hectare. Bij de invulling daarvan is vooralsnog 117.000 hectare aangehouden. De provincies hebben ieder een quotum aan hectares gekregen voor het afsluiten van overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer. Deze beheerspakketten zijn een onderdeel van het LNV Programma Beheer.

Technische toelichting

De quota per provincie zijn in de figuur op 100% gezet. Over alle provincies samen is dat 117.000 hectare. De gegevens over afgesloten beheersovereenkomsten zijn afkomstig van LASER. Deze overeenkomsten betreffen zowel de oude Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling (RBON) als de nieuwe subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van het Programma Beheer. Momenteel valt nog ruim 50% van het areaal voor agrarisch natuurbeheer onder de RBON. Het quotum voor beheersovereenkomsten voor agrarisch natuurbeheer is mondeling opgegeven door de provincies (peildatum 31 december 2001).

Bronnen

  • Sanders, M.E. (2002). Beleidsevaluatie Agrarisch natuurbeheer. Voortgang, knelpunten en effectiviteit. Werkdocument 2002/03 Natuurplanbureau. Wageningen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
11
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Beheersovereenkomsten agrarisch natuurbeheer provincies (indicator 1317, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.