Realisatie agrarisch natuurbeheer

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal afgesloten regelingen voor Agrarisch natuurbeheer ligt op koers.

Beleidsdoelen

Volgens de nota 'Agenda voor een Vitaal Platteland' moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2018 volledig zijn gerealiseerd. Een deel hiervan is het zogenaamde agrarisch natuurbeheer. Het doel van agrarisch natuurbeheer is het verhogen van de natuurkwaliteit van het landelijk gebied. De gronden liggen grotendeels in de EHS, en behouden de hoofdfunctie landbouw. De kabinetten Balkenende I en II hebben een beleidsombuiging ingezet. Hierbij verschuift het accent van verwerving van natuur naar beheer. De nieuwe taakstelling is nu 117.700 ha. Daarvan heeft 97.700 ha betrekking op de EHS. De rest (20.000 ha) ligt buiten de EHS. De beheerregelingen zijn een onderdeel van het LNV Programma Beheer.

Toestand

Per 31 december 2003 is op ruim 73.200 hectare een beheerregeling agrarisch natuurbeheer afgesloten. De lineaire taakstelling richting 2018 is bijna 3.000 ha per jaar. Het gemiddelde tempo van afsluiten van een regeling is de afgelopen vijf jaar 1.850 ha en moet met de helft worden versneld om het doel in 2018 te halen.
De voortgang van het agrarisch natuurbeheer in 2004 kan niet worden gemeld, omdat de officiële cijfers niet tijdig konden worden geleverd door het ministerie van LNV. Wel heeft LNV aangegeven dat het budget voor agrarisch natuurbeheer in 2004 is uitgeput en zelfs met 10 miljoen euro is verhoogd.

Bronnen

  • DLG (diverse jaren). Structuurschema Groene Ruimte. Voortgangsrapportage 2000/2001/2002. Dienst Landelijk Gebied. Utrecht.
  • Kuindersma W., M.A. Hoogstra en E.E.M. Verbij (2000). Realisatie Ecologische Hoofdstructuur 2000. Achtergronddocument bij hoofdstuk 4 van de Natuurbalans 2000. Werkdocument Planbureau-werk in uitvoering 2000/07. Alterra. Wageningen.
  • Sanders, M.E. (2002). Beleidsevaluatie Agrarisch natuurbeheer. Voortgang, knelpunten en effectiviteit. Werkdocument 2002/03 Natuurplanbureau. Wageningen.
  • MNP (2004). Natuurbalans 2004. Milieu- en Natuurplanbureau. SDU Den Haag
  • MNP (2004). Beleidsevaluatie Natuur en Landschap, Achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
  • LNV (2004). Agenda voor een Vitaal Platteland en het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland . Den Haag.
  • LNV (2004). Voortgang realisatie operationele doelen LNV per 1 januari 2004. d.d. 22 juli 2004.
  • LNV (2005). Voortgang realisatie operationele doelen LNV per 1 januari 2005. d.d. 20 juni 2005.
  • LNV (2005). Omslag van Verwerving naar Beheer. d.d. 15-06-2005 kenmerk DN.2005/1850

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
In de figuur is cumulatief het aantal hectares waarvoor een beheerregeling is afgesloten, per jaar aangegeven. Tevens is de vastgestelde taakstelling opgenomen. De lineaire taakstellingen per jaar zijn op basis van de voorstaande data berekend. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) vindt het belangrijk om de voortgang van het beleid in een (middel)langetermijnperspectief te plaatsen. Het MNP spiegelt daartoe de gerealiseerde beleidsprestaties aan een lineaire realisatie. Die wordt berekend door het verschil tussen de beoogde taakstelling en de gerealiseerde beleidsprestatie gelijkelijk te verdelen over het aantal jaren dat nog rest tot aan het geplande jaar van afrondingHet ministerie van LNV spiegelt de voortgang van het beleid niet (meer) aan een lineaire taakstelling, maar aan het beschikbare meerjarige budget. De consequentie is, dat slechts voor een jaar een beeld wordt gegeven van de voortgang en dus niet duidelijk wordt of, uitgaande van het huidige realisatietempo, de uiteindelijke taakstelling wordt gerealiseerd. De informatie is verkregen van de DLG, DR en LNV.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
11
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Realisatie agrarisch natuurbeheer (indicator 1317, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.