Realisatie nieuwe EHS - agrarisch natuurbeheer, 1990 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Landelijk gezien daalt het oppervlak met agrarisch natuurbeheer sinds 1999. In sommige provincies is er nog sprake van een stabilisatie van de oppervlakte. In 2010 is 50% van de oorspronkelijke taakstelling gerealiseerd.

Areaal agrarisch natuurbeheer EHS sinds 1999 afgenomen

Het oppervlakte agrarisch natuurbeheer daalt sinds 1999, met grote verschillen tussen provincies. De meest genoemde redenen om te stoppen zijn problemen met beheer (zoals onkruid) en inpassing in de bedrijfsvoering; de hoogte van de vergoedingen; een teveel aan bureaucratie en verkoop van de grond waarvoor beheerovereenkomsten waren afgesloten. Door de relatief korte contractduur is de continuïteit van het agrarisch natuurbeheer niet gewaarborgd (PBL, 2012a).

Consequenties van herijking EHS voor het agrarisch natuurbeheer

Met het onderhandelingsakkoord natuur en het Lente-akkoord is de financiering van agrarisch natuurbeheer momenteel onduidelijk. Het Rijk wil het agrarisch natuurbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur financieren met generieke vergoedingen uit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid , terwijl de provincies het agrarisch natuurbeheer binnen de EHS financieren uit het budget voor natuurbeheer. Welke gebieden tot de Ecologische Hoofdstructuur behoren is echter nog niet bekend. Afspraak is dat in 2012 de provincies de begrenzing van de herijkte EHS opnieuw op kaart zullen zetten waarmee duidelijk wordt waar agrarisch natuurbeheer binnen en waar buiten de EHS valt (PBL, 2012b).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Realisatie nieuwe EHS door middel van agrarisch natuurbeheer 1990-2010
Omschrijving
De indicator geeft de netto oppervlakte met een beheerregeling RBON, SAN of PSAN. Per 1-1-2007 zijn er geen pakketten meer via de RBON
Verantwoordelijk instituut
PBL, auteur: Mark van Veen
Berekeningswijze
-
Basistabel
Nederland
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Waarschijnlijk A. Data van derden, RBON gegevens van de Dienst Landelijk Gebied, SAN en PSAN gegevens van Dienst Regelingen. Bewerking PBL.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
11
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Realisatie nieuwe EHS - agrarisch natuurbeheer, 1990 - 2010 (indicator 1317, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.