Realisatie agrarisch natuurbeheer

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal afgesloten regelingen voor Agrarisch natuurbeheer ligt op koers.

Beleidsdoelen

Volgens de nota 'Agenda voor een Vitaal Platteland' moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2018 volledig zijn gerealiseerd. Een deel hiervan is het zogenaamde agrarisch natuurbeheer. Het doel van agrarisch natuurbeheer is het verhogen van de natuurkwaliteit van het landelijk gebied. De gronden liggen grotendeels in de EHS, en behouden de hoofdfunctie landbouw. De kabinetten Balkenende I en II hebben een beleidsombuiging ingezet. Hierbij verschuift het accent van verwerving van natuur naar beheer. De nieuwe taakstelling is nu 117.685 ha. Daarvan heeft 97.685 ha betrekking op de EHS. De rest (20.000 ha) ligt buiten de EHS. De beheerregelingen zijn een onderdeel van het LNV Programma Beheer.

Toestand

Per 31 december 2005 is op 75.651 hectare een beheerregeling agrarisch natuurbeheer afgesloten. Dit is minder dan de 79.000 ha waar op dit moment regelingen zouden moeten zijn verbonden.
De lineaire taakstelling richting 2018 is bijna 3.000 ha per jaar. Dit jaar is de oppervlakte met een beheerregeling met 4.424 ha toegenomen. Dit ligt wel ruim boven de benodigde lineaire taakstelling per jaar.

Bronnen

  • DLG (diverse jaren). Structuurschema Groene Ruimte. Voortgangsrapportage 2000/2001/2002. RBON data (diverse jaren) Dienst Landelijk Gebied. Utrecht.
  • DR (2006) Programma beheer; SAN beschikt en lopend 2005. Beschikkingsdatum tot en met 21 december 2005, Roermond.
  • LNV (1990). Natuurbeleidsplan. Regeringsbeslissing. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag.
  • LNV (2000). Nota Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur. Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag.
  • LNV (2004). Agenda voor een Vitaal Platteland en het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland . Den Haag.
  • LNV (2006) Agenda voor een Vitaal Platteland Meerjarenprogramma 2007 - 2013. Den Haag
  • LNV (2006). Voortgang realisatie operationele doelen LNV per 31 december 2005. 4 mei 2006
  • LNV (2005). Rijksbegroting Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2006. SDU Den Haag.
  • LNV (2006). Jaarverslag van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2005. SDU Den Haag.
  • MNP (2005 en 2006) Natuurbalans 2005 en 2006. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
In de figuur is cumulatief het aantal hectares waarvoor een beheerregeling is afgesloten (SAN en RBON), per jaar aangegeven. Tevens is de vastgestelde taakstelling opgenomen. De lineaire taakstellingen per jaar zijn op basis van de voorstaande data berekend. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) vindt het belangrijk om de voortgang van het beleid in een (middel)langetermijnperspectief te plaatsen. Het MNP spiegelt daartoe de gerealiseerde beleidsprestaties aan een lineaire realisatie. Die wordt berekend door het verschil tussen de beoogde taakstelling en de gerealiseerde beleidsprestatie gelijkelijk te verdelen over het aantal jaren dat nog rest tot aan het geplande jaar van afrondingHet ministerie van LNV spiegelt de voortgang van het beleid niet (meer) aan een lineaire taakstelling, maar aan het beschikbare meerjarige budget. De consequentie is, dat slechts voor een jaar een beeld wordt gegeven van de voortgang en dus niet duidelijk wordt of, uitgaande van het huidige realisatietempo, de uiteindelijke taakstelling wordt gerealiseerd. De informatie is verkregen van de DLG, DR en LNV.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
11
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Realisatie agrarisch natuurbeheer (indicator 1317, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.