Beheerregelingen agrarisch natuurbeheer

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal afgesloten regelingen voor Agrarisch natuurbeheer vlakt de afgelopen vijf jaar af.

Beleidsdoelen

Het doel van agrarisch natuurbeheer is het verhogen van de natuurkwaliteit van het landelijk gebied. De gronden liggen grotendeels in de EHS, en behouden de hoofdfunctie landbouw. De kabinetten Balkenende I en II hebben een beleidsombuiging ingezet. Hierbij verschuift het accent van verwerving van natuur naar beheer. De nieuwe taakstelling is met 7% toegenomen en is nu 117.685 ha (gereed 2018). De beheerregelingen zijn een onderdeel van het LNV Programma Beheer.

Toestand

Per 31 december 2003 is op ruim 73.200 hectare een beheerregeling agrarisch natuurbeheer afgesloten. De lineaire taakstelling is bijna 3.000 ha per jaar. Het gemiddelde tempo van afsluiten van een regeling is de afgelopen vijf jaar 1.850 ha en moet met de helft worden versneld om het doel in 2018 te halen.

Bronnen

  • DLG (diverse jaren). Structuurschema Groene Ruimte. Voortgangsrapportage 2000/2001/2002. Dienst Landelijk Gebied. Utrecht.
  • Kuindersma W., M.A. Hoogstra en E.E.M. Verbij (2000). Realisatie Ecologische Hoofdstructuur 2000. Achtergronddocument bij hoofdstuk 4 van de Natuurbalans 2000. Werkdocument Planbureau-werk in uitvoering 2000/07. Alterra. Wageningen.
  • LNV (2000). Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur. Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw. Ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Den Haag.
  • MNP (2004). Natuurbalans 2004. Milieu- en Natuurplanbureau. SDU Den Haag
  • MNP (2000). Beleidsevaluatie Natuur, Achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
  • LNV (2003). Brief van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer , 24-10-2003. Toegezegde informatie in het begrotingsonderzoek. Den Haag.
  • LNV (2004). Agenda voor een Vitaal Platteland en het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland . Den Haag.
  • LNV (2004). Voortgang realisatie operationele doelen LNV per 1 januari 2004. d.d. 22 juli 2004
  • Sanders, M.E. (2002). Beleidsevaluatie Agrarisch natuurbeheer. Voortgang, knelpunten en effectiviteit. Werkdocument 2002/03 Natuurplanbureau. Wageningen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
In de figuur is cumulatief het aantal hectares waarvoor een beheerregeling is afgesloten, per jaar aangegeven. Tevens is de vastgestelde taakstelling in vorige jaren en de huidige taakstelling Balkenende I en II in het jaar waarin deze gerealiseerd dienen te zijn opgenomen. De lineaire taakstellingen per jaar zijn op basis van de voorstaande data berekend. In de Agenda Vitaal Platteland (LNV 2004) is een andere taakstelling aangegeven voor agrarisch natuurbeheer. Dit beleid is nog niet vastgesteld in de Tweede kamer en daarom hier niet opgenomen.De informatie is verkregen van de Dienst Landelijk Gebied, LASER en LNV.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
11
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Beheerregelingen agrarisch natuurbeheer (indicator 1317, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.