Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingenbesluit en 20 Ke-gebied Schiphol, 2004-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de beperkingengebieden rond Schiphol geeft de ontwikkeling van het aantal woningen in de periode 2004-2014 een wisselend beeld. In de sloopzones, zeer dicht bij de luchthaven, nam het aantal af tot 15 woningen. In het wat grotere beperkingengebied voor externe veiligheid nam het aantal woningen licht af. In het nog grotere beperkingengebied voor geluid nam het aantal woningen over dezelfde periode toe met gemiddeld 0,3% per jaar. In de planologische 20Ke-contour, waar vooral beperkingen gelden voor nieuw te ontwikkelen grootschalige woningbouw, was de toename gemiddeld 0,9% per jaar.

Ontwikkeling woningen binnen LIB-gebieden en 20 Ke-gebied

Het jaar 2004 was het eerste volledige jaar waarin het LIB in werking was. De figuur laat zien hoe de ontwikkeling van het aantal woningen tussen dat jaar en 2014 in de LIB-gebieden en in het 20Ke-gebied is verlopen. Let wel, hier wordt de ontwikkeling van het aantal inwoners in de jaren getoetst aan de vaste LIB- en 20Ke-zones.

Sloop van woningen binnen de sloopzones kan niet afgedwongen worden. Het tempo van slopen hangt af van niet-gedwongen vertrek van bewoners en laat zich daarom niet plannen. Tussen 2004 en 2015 is het aantal woningen in de sloopzones afgenomen naar 15 woningen. In de veiligheidszone is het aantal woningen licht gedaald. Hierin zit ook het effect van de gesloopte woningen, omdat het gebied van de sloopzones ook deel uitmaakt van de veiligheidszone (zie figuur 3.4). Het aantal woningen in het beperkingengebied voor geluid is tussen 2004 en 2014 gemiddeld jaarlijks met 0,3 procent toegenomen.

Het aantal woningen binnen de planologische 20 Ke-contour is tussen 2004 en 2014 met ruim 9 % toegenomen, wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,9 %. De toename betreft vooral grotere clusters woningbouw waarover bij de vaststelling van de 20Ke-zone is afgesproken dat die doorgang konden vinden. In dezelfde periode bedroeg de jaarlijkse groei van het aantal woningen in zowel de Randstad als in heel Nederland gemiddeld 0.8%.

Ruimtelijke ontwikkelingen rond Schiphol

De Rijksoverheid reguleert de relatie tussen vliegen en ruimtelijke ordening rond Schiphol met het Luchthavenverkeerbesluit (LVB; 2002a)zoals hiervoor beschreven en met het Luchthavenindelingbesluit (LIB: VenW, 2002b). Met deze instrumenten worden wonen en vliegen zoveel mogelijk ruimtelijk op elkaar afgestemd. Het LVB regelt waar en hoe gevlogen mag worden en welke niveaus van geluidbelasting maximaal toelaatbaar zijn. Het LIB geeft regels voor bouwwerken en gebruik van gebouwen in beperkingengebieden rond Schiphol. Met hoogtevlakken en contouren rond Schiphol is aangegeven waar voor objecten, gebouwen en gebruiksfuncties beperkingen gelden. Zeer dicht rond de start- en landingsbanen liggen sloopzones, waar de woningen vanwege geluidshinder respectievelijk externe veiligheidsrisico's worden gesloopt, nadat de huidige bewoners zijn vertrokken. Het doel is uiteindelijk het aantal woningen in deze zones tot nul terug te brengen. Deze beide sloopzones worden hier als één gebied behandeld. In het grotere beperkingengebied voor externe veiligheid mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd, met een uitzonderiingsmogelijkheid voor Schipholgebonden kleinschalige kantoor- en logistieke bedrijfsfuncties. In het nog grotere beperkingengebied voor geluid mogen in beginsel geen nieuwe woningen worden gebouwd, maar hier zijn kleinschalige uitzonderingen onder voorwaarden mogelijk.

In aanvulling op het LIB zijn in de Nota Ruimte ook voor een ruimer gebied, het zogenaamde 20Ke-vrijwaringsgebied, beperkingen gesteld aan woningbouwontwikkelingen. Het 20 Ke-gebied is een planologische zonering waar onder voorwaarden woningbouw mogelijk is. Dit beleid is bedoeld om voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en terughoudendheid te betrachten wat betreft woningbouw op plaatsen in de omgeving van de luchthaven waar dat uit een oogpunt van geluid en veiligheid niet wenselijk is.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-historische waarden behouden zijn (leefbaar en veilig)
  • Goed systeem van ruimtelijke ordening
  • Nationaal belang: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's
  • Nationaal belang: Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningen in beperkingengebieden van het LIB en binnen de 20Ke-contour.
Omschrijving
Aantal woningen binnen de gebieden van het LIB en de 20Ke-contour, waarvoor vanwege geluidbelasting door de luchtvaart verschillende ruimtelijke beperkingen gelden.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De contouren van de gebieden zijn geleverd door de directie Luchtvaart het ministerie van I&M. Aantallen woningen binnen de contouren zijn geleverd door het CBS.
Basistabel
Woningen tot 2012Woningregister van het CBS Van de 4 typeringen van woongebouwen in het Woningregister zijn gebruikt het type woning en het type wooneenheid.Niet geteld zijn de typen recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen.Woningen 2012 en 2014Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG, (ministerie van IenM). Het CBS heeft als 'woning' in dit bestand aangemerkt: alle verblijfsobjecten met de functie 'woon'.Met ingang van 2012 stelt het CBS de woningvoorraad op een nieuwe wijze vast, wat kan leiden tot een trendbreuk, zie www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad
Geografische verdeling
Gebieden rond de luchthaven Schiphol
Verschijningsfrequentie
2 jaar
Achtergrondliteratuur
Luchthavenindelingbesluit: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/documenten-en-public…
Opmerking
De cijfers in de tabel zijn afgerond, m.u.v. de sloopzones
Betrouwbaarheidscodering
Telling obv woningregistratie CBS: schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingenbesluit en 20 Ke-gebied Schiphol, 2004-2014 (indicator 2160, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.