Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2020

Rond Schiphol gelden restricties voor woningbouw. Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol geeft met gebieden aan waar welke restricties gelden. In de gebieden met de grootste geluidsbelasting en risico's blijft het aantal woningen vrijwel gelijk. In de gebieden rond Schiphol waar de restricties lichter zijn, neemt het aantal woningen toe met 1 tot 2,5 procent per jaar.

Ruimtelijke ontwikkelingen rond Schiphol

Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB, zie Overheid.nl)) geeft gebieden aan waarbinnen restricties gelden voor ruimtelijke ontwikkelingen vanwege geluidbelasting en veiligheidsrisico's door het luchtverkeer. Dat geldt voor uiteenlopende ontwikkelingen, maar deze indicator gaat alleen in op de ontwikkelingen van woningen. Binnen de gebieden LIB1 en LIB2 (sloopzones, dicht om de landingsbanen heen) mogen in principe geen woningen voorkomen. Zodra bewoners daar uit een woning verhuizen wordt de woning gesloopt. Binnen LIB3 en LIB4 (beperkingengebieden voor externe veiligheid en geluid) mag woningbouw alleen kleinschalig en onder voorwaarden plaatsvinden en binnen LIB5 (het grootste gebied) gelden restricties voor woningbouw buiten het bestaand bebouwd gebied. Het jaar 2004 was het eerste volledige jaar waarin de eerste versie van het LIB in werking was. Sinds 1 januari 2018 hebben gemeenten volgens het toen in werking getreden nieuwe LIB meer ruimte voor de afweging tussen enerzijds het beperkt houden van de hinder door luchtvaartgeluid en anderzijds woningbouw.

Ontwikkeling woningen binnen de LIB-gebieden

Tussen 2004 en 2014 daalde het aantal woningen in het gecombineerde LIB1 en LIB2-gebied met 75%. De laatste jaren blijft het aantal woningen in deze sloopzones constant.
De afname van het aantal woningen in LIB3 en LIB4 in deze periode komt vooral door de afname in de LIB1- en LIB2-gebieden, die daar deel van uitmaken. Sinds 2014 blijft het aantal woningen in LIB3 gelijk en vertoont LIB4 een zeer geringe toename.
In het LIB5-gebied ligt rond de 87% van het aantal woningen binnen het bestaand bebouwd gebied (BBG). Vanaf 2014 neemt dat aantal met 1 á 1,5 % per jaar toe. Buiten BBG in LIB5 ligt dan uiteraard 23% van het aantal woningen en ook dat aantal groeit sinds 2014 met 2 á 2,5 % per twee jaar.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningen in beperkingengebieden van het Luchthavenindelingbesluit (LIB)
Omschrijving
Aantal woningen binnen de gebieden van het LIB, waarvoor vanwege geluidbelasting door de luchtvaart verschillende ruimtelijke beperkingen gelden.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De contouren van de gebieden zijn geleverd door de directie Luchtvaart het ministerie van I&W. Aantallen woningen binnen de contouren zijn geteld door het CBS.
Basistabel
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG, (ministerie van IenW). Het CBS heeft als 'woning' in dit bestand aangemerkt: alle verblijfsobjecten met de functie 'woon'.
Geografische verdeling
Gebieden rond de luchthaven Schiphol
Verschijningsfrequentie
2 jaar
Achtergrondliteratuur
Luchthavenindelingbesluit: http://wetten.overheid.nl/BWBR0014329/2018-01-01
Opmerking
De cijfers in de tabel zijn afgerond, m.u.v. de sloopzones
Betrouwbaarheidscodering
Telling obv woningregistratie CBS: schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2020 (indicator 2160, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.