Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De aantallen woningen in de beperkingengebieden rond Schiphol, met name voor de woonfunctie, laten over de periode 2004-2016 een wisselend beeld zien. In de sloopzones, zeer dicht bij de luchthaven, is in de loop van de jaren het aantal woningen afgenomen tot 15. In het wat grotere beperkingengebied voor externe veiligheid nam het aantal woningen licht af. In het beperkingengebied voor geluid was de gemiddelde jaarlijkse groei over de hele periode constant 0,4% per jaar. Binnen de 20Ke-contour was de jaarlijkse groei van 2004-2012 gemiddeld 0,9%. In de periode van 2012-2016 was de gemiddelde groei 1,3% per jaar.

Ruimtelijke ontwikkelingen rond Schiphol

Nieuwbouw en het gebruik van gebouwen in de omgeving van Schiphol worden beperkt in gebieden die in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB, 2017) zijn vastgelegd. Met hoogtevlakken en contouren rond Schiphol is aangegeven waar beperkingen gelden voor objecten, gebouwen en gebruiksfuncties. Zeer dicht rond de start- en landingsbanen liggen sloopzones, waar de woningen vanwege geluidshinder respectievelijk externe veiligheidsrisico's worden gesloopt nadat de huidige bewoners zijn vertrokken. Het doel is het aantal woningen in deze zones uiteindelijk tot nul terug te brengen. De twee sloopzones behandelen we hier als één gebied. In het beperkingengebied voor de externe veiligheid mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd, met een uitzonderingsmogelijkheid voor kantoren en bedrijven met minder dan 22 werknemers per hectare en voor herstructurering van gebieden mits dit geen toename van het aantal werknemers met zich meebrengt. In het nog grotere beperkingengebied voor geluid mogen in beginsel geen nieuwe woningen worden gebouwd, al zijn hier onder voorwaarden kleinschalige uitzonderingen mogelijk.
Het ruimste gebied, het 20 Ke-gebied, is een planologische zonering waar onder voorwaarden woningbouw mogelijk is. De belangrijkste voorwaarde is dat de ontwikkeling plaatsvindt binnen Bestaand Stedelijk Gebied (BSG). Dit beleid is bedoeld om voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en om terughoudendheid te betrachten bij woningbouw op plaatsen in de omgeving van de luchthaven waar die uit een oogpunt van geluid en veiligheid niet wenselijk is.
Op 1 januari 2018 is een nieuwe versie van het LIB van kracht is geworden. Gemeenten hebben daarin meer ruimte gekregen voor een afweging tussen enerzijds het beperkt houden van de hinder door luchtvaartgeluid en anderzijds woningbouw. De 20Ke-contour is nu ook in het LIB opgenomen als LIB 5-gebied.

Ontwikkeling woningen binnen de LIB-gebieden

Het jaar 2004 was het eerste volledige jaar waarin het LIB in werking was. De tabel laat zien hoe de ontwikkeling van het aantal woningen tussen dat jaar en 2016 in de LIB-gebieden is verlopen.

De sloop van woningen binnen de sloopzones kan wettelijk niet worden afgedwongen. Het tempo van slopen hangt af van niet-gedwongen vertrek van bewoners en laat zich daarom niet plannen. Tussen 2004 en 2015 is het aantal woningen in de sloopzones afgenomen naar vijftien (figuur 3.4). In de veiligheidszone is het aantal woningen licht gedaald. Hierin zit ook het effect van het aantal gesloopte woningen, omdat het gebied van de sloopzones deel uitmaakt van de veiligheidszone.

In 2012 zijn voor zowel oude als nieuwe registratie woningaantallen beschikbaar. Voor dat jaar geeft de nieuwe registratie voor het beperkingengebied externe veiligheid en voor het LIB 5 (20Ke)-gebied 1 á 2% minder woningen op. Voor het beperkingengebied geluid zit de nieuwe registratie in dat jaar 9% lager. De tabel toont voor 2012 de cijfers van de nieuwe registratie.
In het beperkingengebied voor geluid is het aantal woningen zowel van 2004 tot en met 2012 als van 2012 tot en met 2016 met gemiddeld 0,4% per jaar toegenomen.
In het gebied binnen de LIB 5-contour is aantal woningen van 2004 tot en met 2012 gegroeid met gemiddeld 0,9% per jaar en van 2012 tot en met 2016 met 1,3%).

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-historische waarden behouden zijn (leefbaar en veilig)
  • Goed systeem van ruimtelijke ordening
  • Nationaal belang: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's
  • Nationaal belang: Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningen in beperkingengebieden van het LIB en binnen de 20Ke-contour.
Omschrijving
Aantal woningen binnen de gebieden van het LIB, waarvoor vanwege geluidbelasting door de luchtvaart verschillende ruimtelijke beperkingen gelden.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De contouren van de gebieden in GIS-format zijn geleverd door de directie Luchtvaart het ministerie van I&W. Aantallen woningen binnen de contouren zijn geteld door het CBS.
Basistabel
Met ingang van 2012 stelt het CBS de woningvoorraad op een nieuwe wijze vast, wat kan leiden tot een trendbreuk, zie CBS (2018).Woningen tot 2012: Woningregister van het CBS Van de 4 typeringen van woongebouwen in het Woningregister zijn gebruikt het type woning en het type wooneenheid.Niet geteld zijn de typen recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen.Woningen 2012 en later:Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG, ministerie van IenM). Het CBS heeft als 'woning' in dit bestand aangemerkt: alle verblijfsobjecten met de functie 'woon'.
Geografische verdeling
Gebieden rond de luchthaven Schiphol
Verschijningsfrequentie
2 jaar
Achtergrondliteratuur
Luchthavenindelingbesluit: http://wetten.overheid.nl/BWBR0014329/2018-01-01
Opmerking
De cijfers in de tabel zijn afgerond, m.u.v. de sloopzones
Betrouwbaarheidscodering
Telling o.b.v. woningregistratie CBS: schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2016 (indicator 2160, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.