Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingenbesluit Schiphol, 2004-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode 2004-2018 daalde het aantal woningen in LIB1 en LIB2. In de gebieden LIB3 en LIB4 veranderde relatief weinig. In het LIB5-gebied nam het aantal woningen toe.

Ontwikkeling woningen binnen de LIB-gebieden

In het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) zijn gebieden vastgelegd waarbinnen restricties gelden voor ruimtelijke ontwikkelingen. Hier wordt uitsluitend ingegaan op de ontwikkelingen voor woningen. Binnen de gebieden LIB 1 en LIB2 (sloopzones) mogen in principe geen woningen voorkomen. Binnen LIB 3 en LIB4 (beperkingengebieden voor externe veiligheid en geluid ) mag woningbouw alleen onder voorwaarden plaatsvinden en binnen LIB5 gelden restricties voor woningbouw buiten het Bestaand Stedelijk Gebied.
Het jaar 2004 was het eerste volledige jaar waarin de eerste versie van het LIB in werking was. De tabel laat zien hoe het aantal woningen zich tussen dat jaar en 2018 in de LIB-gebieden heeft ontwikkeld.
In de periode 2004-2018 daalde het aantal woningen in het gecombineerde LIB1 en LIB2-gebied met 75%. In de beperkingengebieden (LIB 3 en LIB4) veranderde relatief weinig. De afname in LIB 3 en LIB4 komen grotendeels door de afname in de LIB1- en LIB2-gebieden, die daar deel van uitmaken. Voor LIB 3 geldt dat vrijwel geheel, in LIB 4 neemt het aantal woningen in de genoemde periode met 4% extra af. In het LIB 5-gebied nam het aantal woningen vanaf 2004 met 14% toe, waarvan de helft buiten het bestaand bebouwd gebied.

Ruimtelijke ontwikkelingen rond Schiphol

De Rijksoverheid reguleert de relatie tussen vliegen en ruimtelijke ordening rond Schiphol met het Luchthavenverkeerbesluit (LVB; 2002a) en het Luchthavenindelingbesluit (LIB: VenW, 2002b). Met deze instrumenten worden wonen en vliegen zoveel mogelijk ruimtelijk op elkaar afgestemd. Het LVB regelt waar en hoe gevlogen mag worden en welke niveaus van geluidbelasting maximaal toelaatbaar zijn. Het LIB geeft regels voor bouwwerken en gebruik van gebouwen in beperkingengebieden rond Schiphol. Met contouren rond Schiphol is aangegeven waar voor objecten, gebouwen en gebruiksfuncties beperkingen gelden. Zeer dicht rond de start- en landingsbanen liggen sloopzones, waar de woningen vanwege geluidshinder respectievelijk externe veiligheidsrisico's worden gesloopt, nadat de huidige bewoners zijn vertrokken. Het doel is uiteindelijk het aantal woningen in deze zones tot nul terug te brengen. Deze beide sloopzones worden hier als één gebied behandeld. In het grotere beperkingengebied voor externe veiligheid mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd, met een uitzonderingsmogelijkheid voor Schipholgebonden kleinschalige kantoor- en logistieke bedrijfsfuncties. In het nog grotere beperkingengebied voor geluid mogen in beginsel geen nieuwe woningen worden gebouwd, maar hier zijn kleinschalige uitzonderingen onder voorwaarden mogelijk. Sinds 1 januari 2018 hebben gemeenten volgens het dan in werking getreden nieuwe LIB meer ruimte voor de afweging tussen enerzijds het beperkt houden van de hinder door luchtvaartgeluid en anderzijds woningbouw. In het nieuwe LIB is ook de 20Ke-contour opgenomen als LIB5-gebied. Dit is het vrijwaringsgebied dat eerder in de Nota Ruimte was vastgelegd. Dit LIB5-gebied is een planologische zonering waar onder voorwaarden woningbouw mogelijk is. Dit beleid is bedoeld om voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en terughoudendheid te betrachten wat betreft woningbouw op plaatsen in de omgeving van de luchthaven waar dat uit een oogpunt van geluid en veiligheid niet wenselijk is.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningen in beperkingengebieden van het Luchthavenindelingbesluit (LIB)
Omschrijving
Aantal woningen binnen de gebieden van het LIB, waarvoor vanwege geluidbelasting door de luchtvaart verschillende ruimtelijke beperkingen gelden.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De contouren van de gebieden zijn geleverd door de directie Luchtvaart het ministerie van I&W. Aantallen woningen binnen de contouren zijn geteld door het CBS. De cijfers voor de LIB3 t/m LIB5-gebieden zijn afgerond.
Basistabel
Met ingang van 2012 stelt het CBS de woningvoorraad op een nieuwe wijze vast, wat kan leiden tot een trendbreuk, zie www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraadWoningen tot 2012Woningregister van het CBS Van de 4 typeringen van woongebouwen in het Woningregister zijn gebruikt het type woning en het type wooneenheid.Niet geteld zijn de typen recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen.Woningen 2012 en laterBasisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG, (ministerie van IenM). Het CBS heeft als 'woning' in dit bestand aangemerkt: alle verblijfsobjecten met de functie 'woon'.
Geografische verdeling
Gebieden rond de luchthaven Schiphol
Verschijningsfrequentie
2 jaar
Achtergrondliteratuur
Luchthavenindelingbesluit: http://wetten.overheid.nl/BWBR0014329/2018-01-01
Opmerking
De cijfers in de tabel zijn afgerond, m.u.v. de sloopzones
Betrouwbaarheidscodering
Telling obv woningregistratie CBS: schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingenbesluit Schiphol, 2004-2018 (indicator 2160, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.