Bevolking en wonen

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2022

Per 1 januari 2023 telde Nederlandse bevolking 17,8 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

Toenemende bevolking, minder jongeren en meer ouderen

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2022 telde Nederland bijna 17,6 miljoen inwoners (CBS, 2023). De 'groene druk", oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogeheten 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1 tot 36,2 procent in 2022. De 'grijze druk', dit is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 en 65 jaar, is in de beschouwde periode toegenomen: van 20,1 naar 34,1 procent (CBS, 2022a). De totale demografische druk is in die periode afgenomen van 75,2 naar 70,3 procent.
De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 79,68 en vrouwen 82,99 jaar (CBS, 2022b). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting bij geboorte nog respectievelijk 72,5 en 79,2 jaar.

Groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2022 bedroeg ruim 8,1 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot bijna 3,2 miljoen op 1 januari 2022.

Bevolkingsdichtheid verder toegenomen

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 523 op 1 januari 2022 (CBS, 2022c). De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 391 inwoners/km2, Noord-Holland 1 093 inwoners/km2 en Utrecht 923 inwoners/km2). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (189 inwoners/km2), Friesland (196 inwoners/km2) en Zeeland (217 inwoners/km2).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens

Omschrijving

Aantal inwoners (per provincie), huishoudens, eenpersoonshuishoudens, bevolkingsdichtheid, levensverwachting, demografische druk, groene druk, grijze druk

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie de onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek

Basistabel

StatLine: Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar (CBS, 2023)
Bevolking; kerncijfers (CBS, 2022a)
Kerncijfers van de bevolkingsprognose (CBS, 2022b)
Regionale kerncijfers Nederland (CBS, 2022c)
Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden (CBS, 2022d)

Geografisch verdeling

Nederland, landsdelen, provincies, COROP-gebieden, gemeenten

Andere variabelen

Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, herkomstgroepering, bevolkingsgroei, levensverwachting bij geboorte, migratie

Verschijningsfrequentie

Maandelijks, jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Bevolkingsstatistieken
Onderzoekbeschrijving Bevolkingsstatistiek
Onderzoekbeschrijving Huishoudensstatistiek

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2022 (indicator 0001, versie 23 , 14 maart 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.