Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Per 1 januari 2009 bedraagt de Nederlandse bevolking 16,49 miljoen inwoners. Het aandeel jonger dan 20 neemt af, terwijl het aandeel ouder dan 65 toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

Toenemende bevolking, minder jongeren en meer ouderen

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2009 bedraagt het aantal inwoners in Nederland 16,48 miljoen inwoners (CBS, 2009a). De 'groene druk", oftewel de verhouding tussen het aantal personen van 0-19 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20-64 jaar is sinds 1980 gedaald van ruim 55,1% tot 39,0%. De 'grijze druk (de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20-64 jaar) is in de beschouwde periode toegenomen: van 20,1 naar 24,5% (CBS, 2009a). De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 78,1 en vrouwen 82,0 jaar (CBS, 2009b). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting bij geboorte nog respectievelijk 72,5 en 79,2 jaar.

Groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2008 bedroeg 7,24 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot ruim 2,57 miljoen op 1 januari 2008.

Bevolkingsdichtheid verder toegenomen

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 488 in 2009. De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 237 inwoners/km2, Noord-Holland 992 inwoners/km2 en Utrecht 874 inwoners/km2). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (186 inwoners/km2), Friesland (193 inwoners/km2) en Zeeland (213 inwoners/km2).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens

Omschrijving

Aantal inwoners (per provincie), huishoudens, éénpersoonhuishoudens, bevolkingsdichtheid; levensverwachting

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Maandelijkse dataverzameling

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, procincies, COROP-gebieden, gemeenten

Andere variabelen

Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, herkomstgroepering, bevolkingsgroei, levensverwachting bij geboorte, migratie

Verschijningsfrequentie

Maandelijks (voorlopige, definitieve), jaarlijks (voorlopige, definitieve)

Betrouwbaarheidscodering

A (integrale waarneming onder alle gemeenten)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2009 (indicator 0001, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.