Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Per 1 januari 2013 bedraagt de Nederlandse bevolking 16,8 miljoen inwoners (voorlopig cijfer). Het aandeel jonger dan 20 neemt af, terwijl het aandeel ouder dan 65 toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

Toenemende bevolking, minder jongeren en meer ouderen

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2013 bedraagt het aantal inwoners in Nederland 16,8 miljoen inwoners (CBS, 2013; voorlopig cijfer). De 'groene druk", oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van ruim 55,1% tot 38,4%. De 'grijze druk' (de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 en 65 jaar) is in de beschouwde periode toegenomen: van 20,1 naar 28,0% (CBS, 2012). De totale demografische druk is in die periode afgenomen van 75,2 naar 66,4%.
De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 79,4 en vrouwen 83,2 jaar (CBS, 2010). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting bij geboorte nog respectievelijk 72,5 en 79,2 jaar.

Groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2012 bedroeg 7,51 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot ruim 2,76 miljoen op 1 januari 2012.

Bevolkingsdichtheid verder toegenomen

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 497 in 2012. De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 266 inwoners/km2, Noord-Holland 1 020 inwoners/km2 en Utrecht 899 inwoners/km2). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (185 inwoners/km2), Friesland (194 inwoners/km2) en Zeeland (213 inwoners/km2).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bevolkingsomvang en aantal huishoudens
Omschrijving
Aantal inwoners (per provincie), huishoudens, éénpersoonhuishoudens, bevolkingsdichtheid, levensverwachting, demografische druk, groene druk, grijze druk
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Maandelijkse dataverzameling
Geografische verdeling
Nederland, landsdelen, procincies, COROP-gebieden, gemeenten
Andere variabelen
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, herkomstgroepering, bevolkingsgroei, levensverwachting bij geboorte, migratie
Verschijningsfrequentie
Maandelijks (voorlopige, definitieve), jaarlijks (voorlopige, definitieve)
Betrouwbaarheidscodering
A (integrale waarneming onder alle gemeenten)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2013 (indicator 0001, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.