Ontwikkelingen in de maatschappij

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Per 1 januari 2018 telde Nederlandse bevolking 17,2 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

Toenemende bevolking, minder jongeren en meer ouderen

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2018 telde Nederland 17,2 miljoen inwoners (CBS, 2018a; voorlopig cijfer). De 'groene druk", oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogeheten 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1 tot 37,8 procent in 2017. De 'grijze druk', dit is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 en 65 jaar, is in de beschouwde periode toegenomen: van 20,1 naar 31,3 procent (CBS, 2017). De totale demografische druk is in die periode afgenomen van 75,2 naar 69,0 procent.
De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 79,88 en vrouwen 83,13 jaar (CBS, 2018b). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting bij geboorte nog respectievelijk 72,5 en 79,2 jaar.

Groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2017 bedroeg 7,8 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot bijna 3 miljoen op 1 januari 2017.

Bevolkingsdichtheid verder toegenomen

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 509 op 1 januari 2018. De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 308 inwoners/km2, Noord-Holland 1 061 inwoners/km2 en Utrecht 936 inwoners/km2). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (186 inwoners/km2), Friesland (194 inwoners/km2) en Zeeland (214 inwoners/km2). Zie ook de tabel onder de downloaddata.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens

Omschrijving

Aantal inwoners (per provincie), huishoudens, eenpersoonshuishoudens, bevolkingsdichtheid, levensverwachting, demografische druk, groene druk, grijze druk

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Maandelijkse dataverzameling

Basistabel

StatLine: Bevolking kerncijfers (CBS, 2018a) Kerncijfers van de bevolkingsprognose (CBS, 2018b)Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden (CBS, 2018f)

Geografisch verdeling

Nederland, landsdelen, provincies, COROP-gebieden, gemeenten

Andere variabelen

Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, herkomstgroepering, bevolkingsgroei, levensverwachting bij geboorte, migratie

Verschijningsfrequentie

Maandelijks (voorlopige, definitieve), jaarlijks (voorlopige, definitieve)

Achtergrondliteratuur

Bevolkingsstatistieken (CBS, 2018c)Onderzoekbeschrijving Bevolkingsstatistiek (CBS, 2018d)Onderzoekbeschrijving Huishoudensstatistiek (CBS, 2018e)

Betrouwbaarheidscodering

A

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2018 (indicator 0001, versie 18 , 2 mei 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.