Energie en milieu

Verbruik van elektriciteit, 1995-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een jarenlange stijging is het totale elektriciteitsverbruik in 2005 licht gedaald met 0,3 procent. Het verbruik door de huishoudens daarentegen is relatief sterk toegenomen.

  1995 2000 2002 2003 2004 2005*
             
  mln kWh          
             
Totaal beschikbaar 1) 88 947 104 943 108 452 109 965 114 625 114 293
Centrale productie 58 350 54 268 62 871 63 940 67 635 66 272
Decentrale productie 5 528 14 872 12 764 13 371 14 023 12 642
Productie door distributiebedrijven 2 481 3 890 3 808 2 970 2 825 2 617
Productie overige industrie 11 195 12 998 12 627 12 693 13 925 14 469
Invoersaldo 11 393 18 915 16 382 16 992 16 217 18 293
             
Totaal verbruik 88 947 104 943 108 452 109 965 114 625 114 293
Verbruik door de industrie 2) 35807 39 574 40 236 39 421 40 263 40 404
Verbruik door huishoudens 19 701 21 808 22 815 23 329 23 531 24 232
Verbruik door de transportsector 1 478 1 630 1 556 1 585 1 648 1 608
Verbruik overig (incl. energiebedrijven) 31 960 41 932 43 844 45 630 49 184 48 048
             
  PJ          
             
Totaal verbruik 320 378 390 396 413 411
             
Bron: CBS. CBS/MNC/sept06/0020
1) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie).
2) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.

Lichte daling totale elektriciteitsverbruik in 2005

Het totale elektriciteitsverbruik is met circa 0,3% afgenomen. De industrie heeft in 2005 iets meer elektriciteit verbruikt dan het jaar ervoor. Het elektriciteitsverbruik van huishoudens is relatief sterk toegenomen. Het verbruik door de transportsector en overige sectoren is iets afgenomen.

Toename invoer en afname elektriciteitsproductie

De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de productie en invoer. Na een jarenlange stijging is er in 2005 sprake van een lichte daling van de totale beschikbaarheid van elektriciteit. De vraag van elektriciteit door de energiebedrijven en overige afnemers is afgenomen. Zowel centraal (door de elektriciteitscentrales = voormalige SEP-bedrijven) als decentraal is in 2005 minder elektriciteit geproduceerd. De netto invoer (invoersaldo) echter, is in 2005 met 12,8% fors gestegen.

Toelichting centrale en decentrale elektriciteitsopwekking

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de doelgroep Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de doelgroep van de hoofdactiviteit van de onderneming. Door nieuwe ontwikkelingen in de elektriciteitssector zullen er in de toekomst opnieuw veranderingen gaan plaatsvinden in de eigendomsvormen van de elektriciteitsproductie-eenheden.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens in de tabel hierboven zijn niet één-op-één terug te vinden in de databank StatLine van het CBS (CBS, 2006). Er zijn de volgende berekeningen uitgevoerd op de gegevens in StatLine om tot de cijfers te komen die hierboven worden gepresenteerd:1. De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de posten 'Winning' en 'Omzettingssaldo van warmtekrachtopwekking' in StatLine.2. Het invoersaldo is gelijk aan de post 'Aanvoer minus aflevering' in StatLine.3. Het verbruik van elektriciteit is de som van de posten 'Totaal finaal verbruik' (energetisch en niet-energetisch) en 'Omzettingssaldo van andere omzettingen' (anders dan warmtekrachtopwekking) in StatLine.De gegevens van de jaren 1995 tot en met 2003 wijken (gedeeltelijk) af van die in de vorige versie van deze indicator. Dit is een gevolg van een revisie van de Energiebalans (zie ook: CBS, 2005).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Verbruik van elektriciteit, 1995-2005 (indicator 0020, versie 06 , 4 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.