Energie en milieu

Verbruik van elektriciteit, 1995-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2008 met 0,6 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral door de huishoudens is meer elektriciteit verbruikt; het verbruik door de industrie bleef vrijwel gelijk. Er is per saldo minder elektriciteit ingevoerd vanuit het buitenland.

  1995 2000 2005 2006 2007 2008*
             
  miljoen kWh
             
Totaal beschikbaar 1) 88 947 104 943 114 471 116 085 118 463 119 226
Centrale productie 58 350 54 268 66 272 64 303 67 535 64 793
Decentrale productie            
w.v. door joint ventures 5 528 14 872 12 796 12 479 13 281 13 882
  door distributiebedrijven 2 481 3 890 2 564 2 599 2 626 2 367
  overige productie 11 195 12 998 14 547 15 244 17 410 22 332
Invoersaldo 11 393 18 915 18 293 21 459 17 610 15 851
             
Totaal verbruik 88 947 104 943 114 471 116 085 118 463 119 226
Verbruik door de industrie 2) 35807 39 574 40 405 40 457 41 257 41 240
Verbruik door huishoudens 19 701 21 808 24 232 24 233 24 293 24 798
Verbruik door de transportsector 1 478 1 630 1 608 1 609 1 580 1 612
Verbruik overig (incl. energiebedrijven) 31 960 41 932 48 226 49 787 51 333 51 576
             
  PJ          
             
Totaal verbruik 320 378 412 418 426 429
   
Bron: CBS. CBS/MNC/sept09/0020
1) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie).
2) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
N.B. Voor 2008 gaat het om voorlopige cijfers.

Elektriciteitsverbruik

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2008 (voorlopig cijfer) met 0,6 procent toegenomen. Het verbruik door de industrie bleef vrijwel gelijk, terwijl dat van de huishoudens met 2,1 procent steeg. Ook het verbruik door de transportsector nam toe, en wel met 1,0 procent. De stijging van het verbruik bij de overige sectoren, inclusief de energiebedrijven, bedroeg 0,5 procent.

Beschikbaarheid elektriciteit

De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de productie en het invoersaldo. Het invoersaldo is de invoer minus de uitvoer.
In 2008 (voorlopig cijfer) is er sprake van een lichte toename van de totale beschikbaarheid van elektriciteit. Zowel centraal (door de elektriciteitscentrales = voormalige SEP-bedrijven), alsook decentraal is er in 2008 meer elektriciteit geproduceerd.
Het invoersaldo is in 2008 met ongeveer 10 procent fors gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is het tweede opeenvolgende jaar dat het invoersaldo flink afneemt.

Toelichting centrale en decentrale elektriciteitsproductie

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de sector Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de sector van de hoofdactiviteit van de onderneming. Door nieuwe ontwikkelingen in de elektriciteitssector zullen er in de toekomst opnieuw veranderingen gaan plaatsvinden in de eigendomsvormen van de elektriciteitsproductie-eenheden.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verbruik van elektriciteit.

Omschrijving

Ontwikkeling van de beschikbare hoeveelheid elektriciteit via centrale en decentrale productie en netto invoer. Ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik per sector.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode. De gegevens in de tabel zijn niet één-op-één terug te vinden in de Energiebalans van de databank StatLine (CBS, 2009). De volgende berekeningen zijn uitgevoerd op de gegevens in StatLine om tot de cijfers te komen die hierboven worden gepresenteerd:1. De beschikbaarheid van elektriciteit is berekend op basis van de volgende posten in StatLine: 'Winning' minus 'Omzettingssaldo van warmtekrachtopwekking' plus 'Invoer' minus 'Uitvoer'.2. Het verbruik van elektriciteit is de som van de posten 'Totaal finaal verbruik' (energetisch en niet-energetisch) en 'Omzettingssaldo van andere omzettingen' (anders dan warmtekrachtopwekking) in StatLine.

Basistabel

StatLine: Energiebalans (CBS, 2009).

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Er zijn gegevens voor de diverse energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energie-aflevering, energieverbruik, totale productie, omzettingssaldo, invoer, uitvoer) per bedrijfstak.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Verbruik van elektriciteit, 1995-2008 (indicator 0020, versie 11 , 28 augustus 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.