Ontwikkelingen in de maatschappij

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers neemt nog steeds jaarlijks toe. De personenauto's leggen bijna 100 miljard kilometer af.

Autogebruik neemt toe

Het totaal aantal voertuigkilometers, of te wel de verkeersprestatie, van personenauto's is ten opzichte van 1980 met bijna 60% toegenomen tot ongeveer 97 miljard kilometer (CBS, 2006). De verkeersprestatie van bestelauto's bedroeg in 2005 ruim 20 miljard kilometer. Dat betekent meer dan vijfmaal zoveel kilometers als in 1980. Zware bedrijfsvoertuigen legden in 2005 ongeveer 8 miljard kilometer af binnen Nederland, een toename van bijna 40% ten opzichte van 1980.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over verkeerprestaties is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland, inclusief door buitenlanders. Het totaal aantal voertuigkilometers van Nederlandse personenauto's binnen Nederland is gebaseerd op de resultaten van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) (CBS, 2007a). Dit onderzoek is vanaf 2004 overgedragen aan de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat en is voortgezet als MobiliteitsOnderzoek Nederland (MON). De verdeling van de verkeersprestaties naar brandstofsoort en bouwjaar is afgeleid uit de database van de Nationale Autopas en het motorvoertuigenpark (CBS, 2007b). Voor het schatten van het aantal door buitenlandse personenauto's afgelegde kilometers is gebruik gemaakt van 2 onderzoeken. Bij bezoeken met overnachting wordt gebruik gemaakt van de CBS-Statistiek Logies Accommodaties (SLA) voor 1998-2004. Het aantal kilometers bij bezoeken zonder overnachting is gebaseerd op een Duits onderzoek naar de verkeersintensiteit bij negen Duits-Nederlandse grensovergangen, dat is uitgevoerd in 1998 en 2003.De binnenlandse verkeersprestaties van Nederlandse bedrijfsvoertuigen (inclusief bussen) zijn gebaseerd op de (opgeheven) BedrijfsVoertuigenEnquête (BVE) en het motorvoertuigenpark (CBS, 2007b). Inmiddels is de BVE vervangen door de Statistiek wegvervoer. Nieuwe gegevens over de verkeersprestaties op basis van deze statistiek worden eind 2007 verwacht.De prestaties van buitenlandse vrachtvoertuigen zijn gebaseerd op de statistiek "Goederenvervoer over de weg" alsmede op soortgelijke gegevens van de EU-landen zoals deze worden verzameld door Eurostat. Prestaties van buitenlandse bussen worden berekend met behulp van gegevens uit het Grensoverschrijdend toerwagenvervoer, het kilometrage is ontleend aan een onderzoek Inkomend toerisme.De verkeersprestaties van motorfietsen zijn gebaseerd op de statistiek Motorrijden in Nederland. Er zijn geen plannen om de enquête (MFE) die daaraan ten grondslag ligt opnieuw te houden. De verkeersprestaties van bromfietsen zijn afkomstig uit het OVG/MON (CBS, 2007a)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2005 (indicator 0027, versie 07 , 10 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.