Verkeersprestaties motorvoertuigen, 2004-2022

In 2022 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 134 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 5 procent meer dan in 2021. 102,5miljard kilometer werd afgelegd met een personenauto en 27,8 miljard kilometer met een bedrijfsvoertuig.

Kilometers in Nederland personenauto's

In 2022, waar in het begin van het jaar nog coronamaatregelen waren, werd er in Nederland 6 procent minder kilometers gereden met personenauto’s dan in 2019. Vergeleken met 2004 is het aantal autokilometers in 2022 3,7 procent lager.
In 2022 legden personenauto’s 102,5 miljard kilometer af binnen Nederland. Hiervan is 81 procent verreden met een auto met een benzinemotor (inclusief de elektrische en hybride auto’s) en 17 procent door een dieselauto.

Kilometers in Nederland bedrijfsvoertuigen

In 2022 werd er door bedrijfsvoertuigen 27,8 miljard kilometer afgelegd in Nederland, dit is 3,7 procent meer dan in 2019. Vergeleken met 2004 is het aantal voertuigkilometers van bedrijfsvoertuigen 11,6 procent hoger. Dit heeft vooral te maken met de forse toename van het aantal bestelauto’s.
In 2022 legden lichte bedrijfsvoertuigen 19,3 miljard kilometer en zware bedrijfsvoertuigen 8,5 miljard kilometer af binnen Nederland. In 2004 was dit respectievelijk 17,6 en 7,3 miljard kilometer.

Herziening methode

De cijfers zijn voor de jaren 2018 t/m 2022 berekend op basis van een nieuwe verbeterde selectiemethode waarbij alleen voertuigen zijn meegenomen, die op basis van verzekering, deel mochten nemen aan het verkeer (CBS, 2023). Hierdoor waren de kilometers in deze jaren niet meer vergelijkbaar met die in voorgaande jaren. De cijfers voor de jaren 2004 t/m 2017 zijn op basis van oude kilometerreeksen en verschillen tussen de oude en nieuwe selectiemethode bijgesteld, zodat ze wel vergelijkbaar zijn met de jaren erna.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verkeersprestaties motorvoertuigen

Omschrijving

De ontwikkeling van het aantal afgelegde voertuigkilometers door personenauto’s, uitgesplitst naar benzine/elektrisch, diesel en overige (w.o. LPG) en naar lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland, inclusief door buitenlanders. Het aantal voertuigkilometers, per voertuigcategorie, is gebaseerd op het aantal voertuigen en het gemiddelde jaarkilometrage.
Het basismateriaal voor het aantal Nederlandse wegvoertuigen is afkomstig van de Statistiek van het Motorvoertuigenpark van het CBS. Het CBS betrekt haar gegevens van de RDW Dienst Wegverkeer die van alle in Nederland geregistreerde wegvoertuigen informatie heeft over onder andere voertuiggewicht, brandstofsoort en bouwjaar.
De voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen. 
De verkeersprestaties van Nederlandse personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s, trekkers en autobussen zijn berekend op basis van de gegevens uit het registers met kilometerstanden van de RDW. Er kan daarbij geen onderscheid worden gemaakt tussen in het binnenland en in het buitenland gereden kilometers. Voor de hierboven genoemde uitsplitsingen, zijn voor de voertuigkilometers, naast de informatie uit de RDW, diverse andere bronnen gebruikt, zoals:
- Diverse bronnen van verkeerstellingen en toerismestatistieken.
- ODiN onderzoek verplaatsingen in Nederland

- Statistiek van het wegvervoer
- Wegvervoergegevens van Eurostat

Geografische verdeling

Nederland, provincie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van het wegverkeer en de statistiek van het motorvoertuigenpark is te vinden in de diverse Korte onderzoeksbeschrijvingen en Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen op de CBS-site.

Opmerking

Deze tijdreeks is samengesteld ten behoeve van het berekenen van de emissies. De reeks is beschikbaar vanaf 2004, dit in tegenstelling tot vorige versies waarin cijfers vanaf 1990 beschikbaar waren.

Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 2004-2022 (indicator 0027, versie 27,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.