Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een lange jaarlijkse stijging is sinds 2011 het aantal voertuigkilometers licht afgenomen. In 2013 legden motorvoertuigen, inclusief bromfietsen, ruim 132 miljard kilometer af, waarvan 103 miljard kilometer door personenauto's. De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Gebruik van personenauto blijft gelijk en van bedrijfsvoertuigen neemt af

Het totaal aantal voertuigkilometers, of te wel de verkeersprestatie, van personenauto's is in 2014 een kwart hoger dan in 1990. Gedurende 2011-2014 is het autogebruik vrijwel gelijk gebleven. In 2014 legden personenauto's 103 miljard kilometer af binnen Nederland.
De verkeersprestatie van bedrijfsvoertuigen is in de periode 1990-2009 met ruim 80% toegenomen. Deze stijging is vooral het gevolg van een zeer grote toename van het aantal bestelauto's. Gedurende 2009-2014 is de verkeersprestatie van bedrijfsvoertuigen met ruim 7% gedaald.
In 2014 legden bestelauto's 16,5 miljard kilometer en zware bedrijfsvoertuigen 7,5 miljard kilometer af binnen Nederland. Ten opzichte van 1990 betekent dit respectievelijk een verdubbeling en een stijging met 18%.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verkeersprestaties motorvoertuigen
Omschrijving
De ontwikkeling van het aantal afgelegde voertuigkilometers door personenauto's, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Berekeningswijze
-
Geografische verdeling
Nederland, provincie
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Meer informatie over de CBS-onderzoeken naar de verkeersprestaties van het wegverkeer en de statistiek van het motorvoertuigenpark is te vinden in de Korte onderzoeksbeschrijvingen en de Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen op de CBS-site.
Opmerking
De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland, inclusief door buitenlanders. Het aantal voertuigkilometers, per voertuigcategorie, is gebaseerd op het aantal voertuigen en het gemiddelde jaarkilometrage.
Het basismateriaal voor het aantal Nederlandse wegvoertuigen is afkomstig van de Statistiek van het Motorvoertuigenpark van het CBS. Het CBS betrekt haar gegevens van de RDW Dienst Wegverkeer die van alle in Nederland geregistreerde wegvoertuigen informatie heeft over onder andere voertuiggewicht, brandstofsoort en bouwjaar.
De voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De verkeersprestaties van Nederlandse personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers en autobussen zijn berekend op basis van de gegevens uit het register van de Stichting Nationale Autopas (NAP). Er kan daarbij uiteraard geen onderscheid worden gemaakt tussen in het binnenland en in het buitenland gereden kilometers. Voor de hierboven genoemde uitsplitsingen alsook voor het berekenen van gegevens voor de jaren 1990 t/m 2000 zijn voor de voertuigkilometers door personenauto's, naast de informatie uit de NAP, diverse andere bronnen gebruikt, namelijk:
- Diverse bronnen van verkeerstellingen en toerismestatistieken.
Bij bestelauto's, vrachtauto's, trekkers en autobussen komt de extra informatie uit de volgende bronnen: - Statistiek van het wegvervoer
- Wegvervoergegevens van Eurostat
- BedrijfsVoertuigenEnquête (BVE), dit onderzoek is beschikbaar t/m 1993.
Prestaties van buitenlandse bussen worden berekend met behulp van gegevens uit het Grensoverschrijdend toerwagenvervoer, het kilometrage is ontleend aan een onderzoek Inkomend toerisme.
In 2014 zijn door het CBS, in opdracht van de Emissieregistratie, 2 onderzoeken afgerond naar de verkeersprestaties van speciale voertuigen en motorfietsen en bromfietsen. De resultaten hiervan zijn gebruikt voor het maken van nieuwe tijdreeksen met verkeersprestaties van deze voertuigcategorieën.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2014 (indicator 0027, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.