Ruimtegebruik

Bodemgebruik in Nederland, 1979-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2000 zijn de oppervlakten verkeersterrein, (semi-)bebouwd gebied, recreatieterrein en bos toegenomen, terwijl het landbouwgebied is gekrompen.

    1979 1985 1989 1993 1996 1996 herzien1) 2000
                 
    km2            
                 
Totaal 37 283 37 334 39 858 41 028 41 526 41 526 41 528
                 
Verkeer 1) 1 263 1 328 1 306 1 331 1 340 1 125 1 130
w.o. spoorweg 1) 101 103 101 101 99 91 88
  hoofdweg 1) 927 1 013 1 068 1 096 1 132 1 008 1 016
                 
Bebouwd 1) 2 674 2 885 2 905 3 027 3 150 3 048 3 183
w.v. woongebied 1 935 2 085 2 101 2 168 2 242 2 138 2 211
  bedrijfsterrein 1) 443 485 478 526 567 600 659
  overig bebouwd gebied 296 316 326 333 341 311 312
                 
Semi-bebouwd 531 452 414 440 436 378 486
w.o. delfstoffenwinning 1) 70 65 65 66 51 31 32
  bouwterrein 341 254 215 237 235 217 327
                 
Recreatie 1) 675 782 760 809 827 862 889
                 
Landbouw 24 252 23 974 23 991 23 755 23 508 23 604 23 260
w.o. glastuinbouw 137 138 127 142 143 139 150
                 
Bos en natuur 4 543 4 500 4 505 4 517 4 612 4 784 4 835
w.v. bos 2 940 3 003 3 098 3 108 3 233 3 441 3 501
  droog natuurlijk terrein 866 839 867 866 839 836 833
  nat natuurlijk terrein 737 659 540 543 539 507 501
                 
Binnenwater 1 595 1 677 1 794 2 973 3 479 3 553 3 574
w.o. afgesloten zeearm . . . . . 321 321
                 
Buitenwater 1 749 1 737 4 182 4 175 4 174 4 173 4 170
w.o. Waddenzee 419 421 2 593 2 590 2 591 2 591 2 594
  Oosterschelde 1) 727 705 644 644 642 346 346
  Westerschelde 2) . . . . . 298 298
                 
Bron: CBS. CBS/MC/mei03/0060
1) Door het gebruik van een nieuwe classificatie zijn de cijfers 1996-herzien en 2000 op een andere wijze samengesteld dan de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie: CBS (2003).
2) De oppervlakte van de Westerschelde voor de jaren 1979-1996 is opgenomen in de cijfers van de Oosterschelde.

Agrarisch gebied neemt af ten gunste van andere functies

Door de economische en demografische ontwikkelingen vindt een steeds verdere uitbreiding plaats van de meer stedelijke functies (bebouwd, semi-bebouwd en verkeer). Ook de oppervlakte recreatieterrein groeit nog steeds gestaag. De groei in het ruimtegebruik voor deze functies gaat vrijwel altijd ten koste van de oppervlakte landbouwgebied. Gezien het gegeven dat de oppervlakte in gebruik voor bos toeneemt zijn de negatieve consequenties voor bos en natuur beperkt. Natuur is in geringe mate afgenomen ten gunste van bos.

Gemeentelijk ingedeeld gebied tot 1996 regelmatig bijgesteld

De tabel beschrijft het bodemgebruik in het gemeentelijk ingedeeld gebied. De grenzen hiervan zijn tot 1996 vaak bijgesteld, met name door de gemeentelijke indeling van wateren maar ook door herziening van de rijksgrenzen. Met name de toedeling van de Waddenzee en grote delen van het IJsselmeer aan gemeenten spelen hierbij een rol.

Technische toelichting

Tussen 1985 en 1989 is de wijze van gegevensverzameling gewijzigd. Voor 1989 werden de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Vanaf 1989 vindt de inventarisatie plaats aan de hand van luchtfoto's. Bovendien zijn de definities van de verschillende categorieën licht gewijzigd (CBS, 1992). De wijziging ten aanzien van de gegevensverzameling heeft invloed op de continuïteit van de gegevensreeks. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de categorieën 'recreatieterrein' en 'verkeersterrein'.Bij de inventarisatie van het bodemgebruik in 2000 is een nieuwe methodiek gevolgd. Voor dit jaar is gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector). Om in de tabel een verbinding te maken met de uitkomsten van eerdere bodemstatistieken is het bodemgebruik in 1996 ook conform de nieuwe werkwijze berekend.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Bodemgebruik in Nederland, 1979-2000 (indicator 0060, versie 04 , 23 april 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.