Bodemgebruik in Nederland, 1979-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1979 zijn de oppervlakten wegverkeersterrein, bebouwd terrein, recreatieterrein en bos en open natuurlijk terrein toegenomen. Dit gaat ten koste van het agrarisch terrein (landbouwgebied). Binnen het agrarisch terrein neemt echter de glastuinbouw wel toe.

  1979199319961996200020032006
     herzien1)   
         
  km2      
         
Totaal37 28341 02841 52641 52641 52841 52841 543
         
Verkeersterrein 1)1 2631 3311 3401 1251 1301 1471 160
w.o.spoorterrein 1)1011019991888485
 wegverkeersterrein 1)9271 0961 1321 0081 0161 0401 050
         
Bebouwd terrein1)2 6743 0273 1503 0483 1833 2893 379
w.v.woonterrein1 9352 1682 2422 1382 2112 2392 278
 bedrijventerrein 1)443526567600659711755
 overig bebouwd terrein296333341311312339346
         
Semi-bebouwd terrein531440436378486506528
w.o.delfstofwinplaats 1)70665131323131
 bouwterrein341237235217327349376
         
Recreatieterrein 1)675809827862889937963
         
Agrarisch terrein24 25223 75523 50823 60423 26023 03722 858
w.o.Terrein voor glastuinbouw137142143139150157162
         
Bos en open natuurlijk terrein4 5434 5174 6124 7844 8354 8404 840
w.v.bos2 9403 1083 2333 4413 5013 4643 447
 open droog natuurlijk terrein866866839836833836850
 open nat natuurlijk terrein737543539507501541543
         
Binnenwater1 5952 9733 4793 5533 5743 5983 626
w.o.afgesloten zeearm...321321321321
         
Buitenwater1 7494 1754 1744 1734 1704 1744 188
w.o.Waddenzee4192 5902 5912 5912 5942 5732 572
 Oosterschelde 1) 727644642346346346346
 Westerschelde 2)...298298299299
         
Bron: CBS.CBS/MNC/dec09/0060
1) Door het gebruik van een nieuwe classificatie zijn de cijfers 1996-herzien, 2000 en 2003 op een andere wijze samengesteld dan de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie: CBS (2003).
2) De oppervlakte van de Westerschelde voor de jaren 1979-1996 is opgenomen in de cijfers van de Oosterschelde.

Agrarisch gebied neemt af ten gunste van andere functies

Door de economische en demografische ontwikkelingen vindt een steeds verdere uitbreiding plaats van de meer stedelijke functies (bebouwd, semi-bebouwd en verkeer). Ook de oppervlakte recreatieterrein groeit nog steeds gestaag. De groei in het ruimtegebruik voor deze functies gaat vrijwel altijd ten koste van de oppervlakte agrarisch terrein. De groei van bos lijkt af te vlakken. Het open natuurlijk terrein blijft in oppervlakte al tientallen jaren vrijwel gelijk.

Gemeentelijk ingedeeld gebied tot 1996 regelmatig bijgesteld

De tabel beschrijft het bodemgebruik in het gemeentelijk ingedeeld gebied. De grenzen hiervan zijn tot 1996 vaak bijgesteld, met name door de gemeentelijke indeling van wateren maar ook door herziening van de rijksgrenzen. Met name de toedeling van de Waddenzee en grote delen van het IJsselmeer aan gemeenten spelen hierbij een rol.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bodemgebruik in Nederland
Omschrijving
Totale oppervlakte van Nederland plus de oppervlakten van de terreintypen: verkeersterrein, bebouwd terrein, semi-bebouwd terrein, recreatieterrein, agrarisch terrein, bos- en natuurlijk terrein, binnenwater en buitenwater (in km2, tijdreeks).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
De korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik (CBS, 2005) geeft
informatie over de berekeningsmethode.
Tussen 1985 en 1989 is de wijze van gegevensverzameling gewijzigd. Voor 1989 werden de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Vanaf 1989 vindt de inventarisatie plaats aan de hand van luchtfoto's.
Om in de tabel een verbinding te maken met de de uitkomsten van eerdere bodemstatistieken is het bodemgebruik in 1996 ook conform de nieuwe werkwijze berekend.
Met ingang van het onderzoeksjaar 2000 wordt bij de inventarisatie van het bodemgebruik een nieuwe methodiek gevolgd. Voor dit jaar is gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector)(CBS, 2003).
Geografische verdeling
-
Andere variabelen
Voor de meeste hoofdterreintypen zijn er meer onderverdelingen beschikbaar dan in de tabel hierboven worden weergegeven.
Verschijningsfrequentie
3-jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector (CBS, 2003).
Bodemgebruik (CBS, 2005).
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bodemgebruik in Nederland, 1979-2006 (indicator 0060, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.