Veranderingen bodemgebruik, 1979 - 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1979 en 2008 is de oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de oppervlakte recreatie-, agrarisch-, natuurlijk terrein en bos (groene ruimte) afgenomen. De afname van de groene ruimte wordt veroorzaakt door de afname van agrarisch terrein.

Bodemgebruik in Nederland, 1979 - 2008
  19791993199619962000200320062008
     herzien1)    
          
  km2       
          
Totaal37 28341 02841 52641 52641 52841 52841 54341 543
          
Verkeersterrein 1)1 2631 3311 3401 1251 1301 1471 1601 171
w.o.spoorterrein 1)101101999188848586
 wegverkeersterrein 1)9271 0961 1321 0081 0161 0401 0501 061
          
Bebouwd terrein1)2 6743 0273 1503 0483 1833 2893 3793 449
w.v.woonterrein1 9352 1682 2422 1382 2112 2392 2782 301
 bedrijventerrein 1)443526567600659711755786
 overig bebouwd terrein296333341311312339346362
          
Semi-bebouwd terrein531440436378486506528514
w.o.delfstofwinplaats 1)7066513132313129
 bouwterrein341237235217327349376368
          
Recreatieterrein 1)675809827862889937963977
          
Agrarisch terrein24 25223 75523 50823 60423 26023 03722 85822 758
w.o.terrein voor glastuinbouw137142143139150157162168
          
Bos en open natuurlijk terrein4 5434 5174 6124 7844 8354 8404 8404 850
w.v.bos2 9403 1083 2333 4413 5013 4643 4473 448
 open droog natuurlijk terrein866866839836833836850855
 open nat natuurlijk terrein737543539507501541543547
          
Binnenwater 3)1 5952 9733 4793 5533 5743 5983 6263 635
w.o.afgesloten zeearm...321321321321320
          
Buitenwater 3)1 7494 1754 1744 1734 1704 1744 1884 189
w.o.Waddenzee4192 5902 5912 5912 5942 5732 5722 572
 Oosterschelde 1) 727644642346346346346346
 Westerschelde 2)...298298299299299
          
Bron: CBS. CBS/CLO/nov11/0060
1) Door het gebruik van een nieuwe classificatie zijn de cijfers 1996-herzien, 2000, 2003 en 2006 op een andere wijze samengesteld dan de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie: CBS (2003). 2) De oppervlakte van de Westerschelde voor de jaren 1979-1996 is opgenomen in de cijfers van de Oosterschelde. 3) In deze periode heeft de gemeentelijke toewijzing van zowel het IJsselmeer als de Waddenzee plaats gevonden. Vanaf 1996 is al het water gemeentelijk ingedeeld.

Toename rode ruimte en afname groene ruimte tussen 1979 en 2008

Sinds 1979 is de rode ruimte met bijna 700 km2 toegenomen. De groene ruimte neemt verder af doordat wijzigingen in het bodemgebruik veelal ten koste gaan van agrarisch terrein. De andere vormen van bodemgebruik binnen de groene ruimte zijn wel toegenomen (ruim 600 km2). Wel neemt binnen het agrarisch terrein het oppervlak glastuinbouw toe. Binnen de blauwe ruimte (binnen- en buitenwater) groeit het oppervlak binnenwater gestaag en is er weinig ontwikkeling te zien in de oppervlakte buitenwater.

Agrarisch terrein is afgenomen tussen 2006 en 2008

Tussen 2006 en 2008 is het ruimtegebruik door de landbouw afgenomen. Agrarisch terrein is daarmee de grootste leverancier van gebied met een nieuwe bestemming. Tussen 2000 en 2006 nam agrarisch terrein gemiddeld af met 67 km2 per jaar, tussen 2006 en 2008 is dit afgenomen tot gemiddeld 50 km2 per jaar.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Veranderingen bodemgebruik, 1979-2008
Omschrijving
In de tekst worden de termen bodemgebruik en ruimtegebruik door elkaar heen gebruikt. Totale oppervlakte van Nederland naar: verkeersterrein, bebouwd terrein, semi-bebouwd terrein, recreatieterrein, agrarisch terrein, bos en open natuurlijk terrein, binnenwater en buitenwater (in km2, tijdreeks).Ontwikkeling ruimtegebruik per provincie in procenten van de totale oppervlakte in 2006.Grafiek met negen gebruikscategorieën op basis van de hoofdgroepen uit de CBS-Bodemstatistiek: 1. Infrastructuur. Hierbij horen spoorwegen, hoofdverkeerswegen en vliegvelden.
2. Woonterrein.3. Bouwterrein.4. Overig bebouwd terrein. Hierbij horen terrein voor detailhandel en horeca, terrein voor openbare voorzieningen, terrein voor sociaal-culturele voorzieningen en bedrijventerrein, maar ook semi-bebouwd terrein, zoals stortplaats, wrakkenopslagplaats en begraafplaats.
5. Recreatieterrein. Hierbinnen vallen park en plantsoen, sportterrein, volkstuin, dag- en verblijfsrecreatief terrein.
6. Agrarisch terrein. Hiertoe behoren terrein voor glastuinbouw en overig agrarisch gebruik.
7. Bos.8. Natuurlijk terrein. Dit zijn open droge en open natte natuurlijke terreinen.9. Binnenwater. Dit bestaat uit het IJssel/Markermeer, afgesloten zeearmen, de Rijn en Maas, de Randmeren, waterreservoirs, recreatief water, water voor delfstofwinning, vloei en/of slibvelden en overig binnenwater breder dan zes meter.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
De korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik (CBS, 2005) geeft informatie over de berekeningsmethode.
Tussen 1985 en 1989 is de wijze van gegevensverzameling gewijzigd. Voor 1989 werden de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Vanaf 1989 vindt de inventarisatie plaats aan de hand van luchtfoto's.
Om in de tabel een verbinding te maken met de uitkomsten van eerdere bodemstatistieken is het bodemgebruik in 1996 ook conform de nieuwe werkwijze berekend.
Met ingang van het onderzoeksjaar 2000 wordt bij de inventarisatie van het bodemgebruik een nieuwe methodiek gevolgd. Voor dit jaar is gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector)(CBS, 2003). Totale provincie-oppervlakte is exclusief IJsselmeer, Noord- en Waddenzee en Ooster- en Westerschelde.
Geografische verdeling
Nederland, provincies.
Andere variabelen
Voor de meeste hoofdterreintypen zijn er meer onderverdelingen beschikbaar dan in de tabel wordt weergegeven.
Verschijningsfrequentie
Eens in de twee à drie jaar
Achtergrondliteratuur
Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector (CBS, 2003).
Korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik (CBS, 2005).
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Veranderingen bodemgebruik, 1979 - 2008 (indicator 0060, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.