Veranderingen bodemgebruik, 1996 - 2017

Tussen 1996 en 2017 is de totale oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de totale oppervlakte recreatie-, agrarisch-, natuurlijk terrein en bos (groene ruimte) afgenomen. De afname van de groene ruimte komt met name door de afname van agrarisch terrein.

    1996 2003 2010 2012 1) 2015 1) 2017
    km2          
               
Totaal 41 526 41 527 41 543 41 543 41 543 41 543
               
Verkeersterrein 1 125 1 143 1 176 1 139 1 146 1 151
w.o. spoorterrein 91 84 86 88 89 88
  wegverkeersterrein 1 008 1 036 1 066 1 026 1 032 1 038
               
Bebouwd terrein 3 048 3 289 3 502 3 597 3 642 3 701
w.v. woonterrein 2 138 2 239 2 314 2 356 2 379 2 414
  bedrijventerrein 600 711 814 844 862 882
               
Semi-bebouwd terrein 378 506 512 491 481 392
w.o. bouwterrein 217 349 369 351 338 250
               
Recreatieterrein 862 937 988 1 039 1 061 1 083
               
Agrarisch terrein 23 604 23 041 22 644 22 500 22 353 22 304
w.o. terrein voor glastuinbouw 139 157 166 157 155 158
               
Bos en open natuurlijk terrein 4 784 4 841 4 865 4 904 4 985 5 015
w.v. bos 3 441 3 464 3 454 3 441 3 414 3 406
  open droog natuurlijk terrein 836 836 878 904 942 938
  open nat natuurlijk terrein 507 541 534 559 629 670
               
Binnenwater 3 553 3 598 3 661 3 688 3 723 3 744
w.o. IJsselmeer, Markermeer 1 835 1 832 1 831 1 831 1 831 1 829
               
Buitenwater 4 173 4 174 4 195 4 183 4 152 4 152
w.o. Waddenzee 2 591 2 573 2 562 2 562 2 549 2 544
  Oosterschelde 346 346 346 346 346 346
  Westerschelde 298 299 299 299 298 298
               
Bron: CBS.
1) Betreft gecorrigeerde cijfers voor de jaren 2012 en 2015 op basis van het mutatiebestand BBG 2017.

Veranderingen in rode en groene ruimten

Sinds 1996 is de rode ruimte met een kleine 700 km2 toegenomen. De grootste groei van rode ruimte heeft plaats gevonden in gemeenten met wijken die in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra uit 1991 zijn aangewezen als woningbouwlocaties, de zogenaamde Vinex-wijken. Ook hebben groeiende bedrijventerreinen gezorgd voor een toename van rode ruimte. De grootste uitbreidingen van bedrijventerreinen vonden plaats in gemeenten met grote havens, zoals Rotterdam, Amsterdam en Moerdijk. Maar ook in het binnenland wordt het areaal bedrijventerreinen gestaag uitgebreid. Vooral nieuwe distributiecentra blijken veel ruimte te consumeren.

De groene ruimte is tussen 1996 en 2017 met bijna 850 km2 afgenomen. De meeste wijzigingen in het bodemgebruik zijn ten koste gegaan van agrarisch terrein. Elk jaar wordt gemiddeld zo'n 50 a 60 km2 landbouwgronden opgeofferd voor andere vormen van bodemgebruik. Recreatieterreinen, bossen en natuurgebieden zijn qua oppervlakte daarentegen toegenomen.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Veranderingen bodemgebruik, 1996-2017
Omschrijving
Totale oppervlakte van Nederland naar: verkeersterrein, bebouwd terrein, semi-bebouwd terrein, recreatieterrein, agrarisch terrein, bos en open natuurlijk terrein, binnenwater en buitenwater (in km2, tijdreeks).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
De korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik (CBS, 2005) geeft informatie over de berekeningsmethode.
Met ingang van het onderzoeksjaar 2000 wordt bij de inventarisatie van het bodemgebruik een nieuwe methodiek gevolgd. Vanaf dat jaar wordt gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector)(CBS, 2003).
Geografische verdeling
Nederland, provincies.
Andere variabelen
Voor de meeste hoofdterreintypen zijn er meer onderverdelingen beschikbaar dan in de tabel wordt weergegeven.
Verschijningsfrequentie
Eens in de twee à drie jaar
Achtergrondliteratuur
Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector (CBS, 2003).
Korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik (CBS).
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Veranderingen bodemgebruik, 1996 - 2017 (indicator 0060, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.