Ruimtegebruik

Bodemgebruik in Nederland, 1979-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1979 zijn de oppervlakten wegverkeersterrein, bebouwd terrein, recreatieterrein en bos en open natuurlijk terrein toegenomen. Dit gaat ten koste van het agrarisch terrein (landbouwgebied). Binnen het agrarisch terrein neemt echter de glastuinbouw wel toe.

    1979 1985 1993 1996 1996 herzien1) 2000 2003
                 
    km2            
                 
Totaal 37 283 37 334 41 028 41 526 41 526 41 528 41 528
                 
Verkeersterrein 1) 1 263 1 328 1 331 1 340 1 125 1 130 1 147
w.o. spoorterrein 1) 101 103 101 99 91 88 84
  wegverkeersterrein 1) 927 1 013 1 096 1 132 1 008 1 016 1 040
                 
Bebouwd terrein1) 2 674 2 885 3 027 3 150 3 048 3 183 3 289
w.v. woonterrein 1 935 2 085 2 168 2 242 2 138 2 211 2 239
  bedrijventerrein 1) 443 485 526 567 600 659 711
  overig bebouwd terrein 296 316 333 341 311 312 339
                 
Semi-bebouwd terrein 531 452 440 436 378 486 506
w.o. delfstofwinplaats 1) 70 65 66 51 31 32 31
  bouwterrein 341 254 237 235 217 327 349
                 
Recreatieterrein 1) 675 782 809 827 862 889 937
                 
Agrarisch terrein 24 252 23 974 23 755 23 508 23 604 23 260 2 3037
w.o. Terrein voor glastuinbouw 137 138 142 143 139 150 157
                 
Bos en open natuurlijk terrein 4 543 4 500 4 517 4 612 4 784 4 835 4 840
w.v. bos 2 940 3 003 3 108 3 233 3 441 3 501 3 464
  open droog natuurlijk terrein 866 839 866 839 836 833 836
  open nat natuurlijk terrein 737 659 543 539 507 501 541
                 
Binnenwater 1 595 1 677 2 973 3 479 3 553 3 574 3 598
w.o. afgesloten zeearm . . . . 321 321 321
                 
Buitenwater 1 749 1 737 4 175 4 174 4 173 4 170 4 174
w.o. Waddenzee 419 421 2 590 2 591 2 591 2 594 2573
  Oosterschelde 1) 727 705 644 642 346 346 346
  Westerschelde 2) . . . . 298 298 299
                 
Bron: CBS. CBS/MNC/jan07/0060
1) Door het gebruik van een nieuwe classificatie zijn de cijfers 1996-herzien, 2000 en 2003 op een andere wijze samengesteld dan de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie: CBS (2003).
2) De oppervlakte van de Westerschelde voor de jaren 1979-1996 is opgenomen in de cijfers van de Oosterschelde.

Agrarisch gebied neemt af ten gunste van andere functies

Door de economische en demografische ontwikkelingen vindt een steeds verdere uitbreiding plaats van de meer stedelijke functies (bebouwd, semi-bebouwd en verkeer). Ook de oppervlakte recreatieterrein groeit nog steeds gestaag. De groei in het ruimtegebruik voor deze functies gaat vrijwel altijd ten koste van de oppervlakte agrarisch terrein. De groei van bos en open natuurlijk terrein lijkt af te vlakken.

Gemeentelijk ingedeeld gebied tot 1996 regelmatig bijgesteld

De tabel beschrijft het bodemgebruik in het gemeentelijk ingedeeld gebied. De grenzen hiervan zijn tot 1996 vaak bijgesteld, met name door de gemeentelijke indeling van wateren maar ook door herziening van de rijksgrenzen. Met name de toedeling van de Waddenzee en grote delen van het IJsselmeer aan gemeenten spelen hierbij een rol.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

Tussen 1985 en 1989 is de wijze van gegevensverzameling gewijzigd. Voor 1989 werden de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Vanaf 1989 vindt de inventarisatie plaats aan de hand van luchtfoto's. Bij de inventarisatie van het bodemgebruik in 2000 is een nieuwe methodiek gevolgd. Voor dit jaar is gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector)(CBS, 2003). Om in de tabel een verbinding te maken met de de uitkomsten van eerdere bodemstatistieken is het bodemgebruik in 1996 ook conform de nieuwe werkwijze berekend. Meer informatie over de berekeningsmethode geeft het artikel Bodemgebruik (CBS, 2005).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Bodemgebruik in Nederland, 1979-2003 (indicator 0060, versie 05 , 2 februari 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.