Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 1990 zijn de emissies van de meeste belangrijke stoffen gedaald. De emissies van kooldioxide zijn echter sinds 1990 toegenomen, hoewel in 2005 de emissie is gedaald, meer dan je op grond van weersinvloeden in 2005 mocht verwachten.

IPCC en NEC 1990 1995 2000 2003 2004 2005
             
  miljoen kg        
Broeikasgasen 1            
Kooldioxide (CO2) 159 300 170 500 169 500 179 500 181 000 175 800
Distikstofoxide (N2O)2) 68 72 64 56 57 57
Methaan (CH4) 1 211 1 132 915 835 822 796
             
  miljard CO2-equivalenten        
             
Kooldioxide (CO2) 159 171 169 179 181 176
Distikstofoxide (N2O)2) 21 22 20 17 18 18
Methaan (CH4) 25 24 19 18 17 17
HFK's, PFK's en SF6 6,9 8,3 5,7 2,3 2,1 2,0
Totaal broeikasgassen 213 225 214 217 218 212
             
Verzurende en grootschalige miljoen kg        
luchtverontreiniging3)            
Zwaveldioxide (SO2) 191 129 73 64 67 66
Stikstofoxiden (NOx) 559 464 402 383 363 348
Ammoniak (NH3) 250 193 152 135 134 133
VOS 4) 452 317 221 177 170 171
Fijn stof (PM10) 74 55 45 40 39 38
             
Koolmonoxide (CO)5) 1 073 810 653 584 583 551
             
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/jul07/0079
1) Conform de IPCC-richtlijnen.
2) Exclusief emissies niet-landbouwbodems.
3) Conform de NEC-richtlijnen: feitelijke emissies exclusief zeescheepvaart (zie indicator 0128).
4) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.

Emissies gedaald, behalve van kooldioxide

Ten opzichte van 1990 zijn de emissies van NH3, VOS, CO en fijn stof ongeveer gehalveerd. De grotere daling van de emissie van SO2 wordt veroorzaakt door de ontzwaveling van de brandstoffen. De afname van de emissie van NH3 wordt voornamelijk veroorzaakt door maatregelen bij de land- en tuinbouw.
De emissie van CO2 is tussen 1990 en 2005 gestegen als gevolg van de groei van het energieverbruik. In 2005 is de emissie licht gedaald door een lager verbruik van fossiele brandstoffen in de energiesector, bij de consumenten en de HDO. Dit lagere verbruik wordt veroorzaakt door een grotere inzet van duurzame energie en een lager aardgasverbruik voor ruimteverwarming door de relatief zachte winter. De emissies van de broeikasgassen CH4 en N2O zijn tussen 1990 en 2005 gedaald.
De emissies van CFK's (HFK's, PFK's en SF6) zijn uitgedrukt in kilogrammen toegenomen, maar wat belangrijker is, gedaald uitgedrukt in CO2-equivalenten. Dit komt doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden minder schadelijke drijfgassen.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door voertuigen en stationaire bronnen of door industriële en landbouwkundige processen. Emissies veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden hier niet meegenomen.

Emissies volgens andere definities

In publicaties van onder meer het MNP en CBS verschijnen verschillende getallen voor emissies naar de lucht. Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan de verschillende gebruiksdoeleinden.

Referenties

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
  • Cijfers over de feitelijke emissies zijn te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.Voor stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.Zie voor de NEC-indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.Zie: Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021, voor een toelichting op IPCC-emissies.Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Emissies naar lucht, 1990-2005 (indicator 0079, versie 09 , 29 mei 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.